ESMA обяви приоритети при правоприлагането за спазването на международните стандарти за финансово отчитане във финансовите отчети за 2013 г.

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува на официалната си страница публично изявление, което определя общите приоритети при правоприлагането, които ще бъдат използвани от националните компетентни регулатори във връзка със спазването на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) във финансовите отчети за 2013 г. на дружествата, прилагащи тези стандарти.

ESMA определя тези приоритети с оглед последователното прилагане на изискванията на МСФО. Компаниите и техните одитори следва да вземат предвид при изготвянето и одитирането на финансовите отчети за 2013 г. основните въпроси, разгледани в това публично изявление.

Приоритетите в документа, свързани с прилагането на МСФО, са следните:
– Обезценка на нефинансови активи
– Оценяване и оповестяване на задължения по изплащане на доходи при прекратяване на трудови правоотношения
– Оценяване по справедлива стойност и оповестяване
– Оповестяване на значими счетоводни политики, преценки и приблизителни оценки
– Оценяване на финансови инструменти и оповестяване на свързаните рискове, в частност приложимите за финансовите институции 

При прегледа на финансовите отчети за 2013 г., ESMA и националните компетентни регулатори ще следят за прилагането на посочените по-горе специфични изисквания на МСФО. При откриването на съществени несъответствия, ще бъдат предприемани съответни мерки.

Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, в раздел Европейски въпроси/ ЕС новини и уведомления: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/ESMA_prioriteti_IFRS_2013_BG.pdf

Повече информация за публичното изявление е достъпна на интернет адрес: http://www.esma.europa.eu/news/Press-Release-ESMA-announces-financial-statements%E2%80%99-enforcement-priorities-2013?t=326&o=home

Самото публично изявление може да намерите на следния адрес: http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-1634_esma_public_statement_-_european_common_enforcement_priorities_for_2013_financial_statements_1.pdf