Актуализирана заповед за условията, формата и реда за подаване от застрахователно акционерно дружество на списъка с лицата, с които има сключени договори за застрахователно агентство

На основание чл. 170, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 16 във връзка с т. 5 и т. 17 от Закона за Комисията за финансов надзор, заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор”:

1. Определя формата на заявление за първоначално вписване в регистъра на застрахователните агенти на лицата, включени в списъка по чл. 170, ал. 1 от КЗ (застрахователни агенти, с които застрахователите имат сключени договори за застрахователно агентство) и за последващи вписвания при промяна във фактите и обстоятелствата в този списък, както следва:

                1.1. Приложение № 1 – „Справка за застрахователните агенти – юридически лица”;

                1.2. Приложение № 2 – „Справка за застрахователните агенти – еднолични търговци”;

                1.3. Приложение № 3 – „Справка за застрахователни агенти – физически лица”.

2. Определя съдържанието на Приложение № 4 към заповедта – „Номенклатура на застрахователите”.

3. Определя съдъжанието на Приложение № 5 към заповедта – „Видове застраховки”.

4. Нарежда информацията по т. 1 от настоящата заповед да се представя в отделни текстови файлове, които да се именуват, както следва:

хх_st_yyyymmdd – за сключени нови договори за застрахователно агентство със застрахователни агенти;

хх_stA_yyyymmdd – за промяна на факти и обстоятелства по отношение на действащи и вече отразени в регистъра на застрахователните агенти договори за застрахователно агентство, сключени със застрахователни агенти, където:

„xx” е кодът на застрахователя, съгласно Приложение № 4 към настоящата заповед;

„s” е типът застрахователен агент (1 – за юридически лица; 2 – за еднолични търговци и 3 – за физически лица);

„t” е типът на таблицата (1 – данни за застрахователния агент и договора за застрахователно агентство; 2 – данни за типовете застраховки, които застрахователният агент има право да сключва съгласно договора за застрахователно агентство и 3 – за данни за другите застрахователи, за които застрахователният агент посредничи при условията на чл. 166, ал. 2 във връзка с ал. 1 от КЗ, като в случай че няма такива застрахователи, в полето за код на другия застраховател задължително се записва „не”.

„yyyy” е годината, за която се отнасят данните;

„mm” е месецът, за който се отнасят данните;

„dd” е денят, към който се отнасят данните.

Разделителят между полетата във файловете е точка и запетая „;”. В полетата за адрес не трябва да се използва този символ.

Във файловете със застраховките, които застрахователният агент има право да сключва съгласно Приложение № 5 към заповедта, а именно файлове хх_s2_yyyymmdd и хх_s2А_yyyymmdd, всяка застраховка се подава на отделен ред, като останалите данни се повтарят.

В името на файловете за корекция „хх_stА_yyyymmdd” буква „А” задължително се изписва на латиница.

5. Нарежда форматът, по който следва да се изпраща информацията, включена в Приложенията по т. 1 от настоящата заповед, да бъде поместен на официалната електронна страница на КФН (www.fsc.bg), раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Административни документи”, дял „Форми и образци”.

6. Нарежда файловете по Приложенията по т. 1 от заповедта да се изпращат по електронен път на адрес: delovodstvo@fsc.bg в Комисията за финансов надзор (КФН), като или писмото или самите файл/файлове са подписани с универсален електронен подпис на представляващия или на упълномощено от него лице. В хипотезата на изпращане от пълномощник следва да се прилага заверено копие на съответното пълномощно. В subject на писмото да се вписва „Застрахователни агенти”.

7. Нарежда към Приложенията по т. 1 от заповедта да се прилагат съответно:

7.1. Заверено копие на застрахователната полица за сключената на основание чл. 167, ал. 2 от КЗ задължителна застраховка „Професионална отговорност”, валидна за цялата територия на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, за всеки застрахователен агент, или

7.2. Декларация по чл. 167, ал. 4 от КЗ, за всеки застрахователен агент.

8. Нарежда за предоставените Приложения по т. 1 от заповедта да се дава входящ номер на КФН, който се получава по електронен път на адреса, от който е подадена информацията.

9. Нарежда при грешки в подадените файлове и за необходимостта от извършване на корекции в тях, застрахователят да се уведомява. Коригираните от застрахователя файлове се изпращат обратно в КФН по реда, посочен в т. 6 от заповедта, до три работни дни, считано от тяхното връщане за корекции.

10. Със заповедта се отменя Заповед № 132 от 04.07.2006 г. на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, както и последващите заповеди за нейното изменение и допълнение – Заповед № 217 от 25.10.2006 г., Заповед № 194 от 08.06.2007 г., Заповед № 83 от 07.04.2008 г., Заповед № 240 от 28.11.2008 г. и Заповед № 103 от 11.06.2009 г.