Решения от заседание на КФН от 19 февруари 2014 г.

На свое заседание от 19 февруари 2014 г. КФН взе следните решения:

1.  Прие отчет за дейността на Управление „Осигурителен надзор” за периода 01.10.2013 г.  – 31.12.2013 г.

2. Да уведоми Полския финансов надзорен орган като предостави необходимите документи за намерението на ИП „Интеркапитал Маркетс” АД, да създаде клон на територията на Полша.