Утвърдени са легитимационни документи на осигурителни посредници

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, утвърди с решение образци на документи, с които се легитимират лицата, упражняващи дейност по осигурително посредничество. Пълният текст на Решение № 152 може да намерите в рубриката „Административни документи” / „Решения” / „2014” – http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/152_1.pdf , а утвърдените с него образци – в рубриката „Административни документи” / „Форми и образци” / „Осигурителен надзор” / „2014” – http://www.fsc.bg/2014-bg-933.