КФН прие проекти за изменение и допълнение на Наредба № 46 и Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите

На свое заседание от 12 февруари 2014г., Комисията за финансов надзор прие на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 11.04.2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите, както и Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите.

Предложените промени в Наредба № 46 целят отстраняване на пропуски и констатирани практически проблеми в прилагането на наредбата, като по този начин се постигне оптимизиране на дейността на Фонда с оглед осъществяване на задълженията му съгласно чл. 77а, ал. 2 от ЗППЦК да осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник и на неговите клонове в приемащите държави при условията и по реда ЗППЦК чрез набраните във фонда средства в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.

Предложените промени в Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите целят синхронизиране на Правилника с действащата нормативна уредба, както и прецизиране на съществуващи разпоредби на наредбата с оглед установени практически проблеми.

Проектите на проектите са публикувани в рубрика „Обществени консултации” – http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128.