Решения от заседание на КФН от 12 февруари 2014 г.

На свое заседание от 12 февруари 2014 г. КФН взе следните решения:

1.  Не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Уинслоу ленд инвест” АД за закупуване на акции на „Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Холдинг Кооп Юг” АД. Емисията е в размер на 3 070 124 лв., разпределени в 1 535 062 бр. обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 2 лева всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. 

3. Отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Фючърс Кепитал” АД. 

4. Прие на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 11.04.2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите. (Издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г. )

5. Прие на първо четене Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите (обн., ДВ, бр. 69 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2005 г., изм. и доп. бр. 2 от 2007 г., изм. и доп. бр. 3 от 2008 г. )

6. Издава допълнителен лиценз на „Застрахователна компания Медико – 21” АД за застраховки по т. 8 И 9 ОТ Раздел ІІ, буква „А” на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането за всички рискове.

7. Признава частична правоспособност на Ангелина Пиронска за отговорен актюер в областта на общото застраховане.

8. Признава частична правоспособност на Кремена Патева за отговорен актюер в областта на животозастраховането.

9. Признава частична правоспособност на Тодор Данаилов  за отговорен актюер в областта на общото застраховане.

10. Признава частична правоспособност на Евгения Маринова за отговорен актюер в областта на пенсионното осигуряване.