Комисията за финансов надзор одобри членове на Българска фондова борса

Комисията за финансов надзор одобри Димо Спасов, Гергана Беремска – Караджова и Иван Кутлов, в качеството им на членове на съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД, избрани на извънредно общо събрание, проведено на 14.01.2014 г.