Комисията за финансов надзор публикува въпроси и отговори по прилагането на Регламента EMIR

От днес, 12 февруари 2014 г., започва да се прилага Регламентът относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (EMIR) в частта си за отчитане на договорите за деривати пред регистри на трансакции на практика. Всички участници на капиталовите пазари, които са страни по сделките с деривати, независимо дали са финансови контрагенти или нефинансови контрагенти, имат задължения, произтичащи от EMIR и трябва да отчитат данните за всеки сключен от тях договор за деривати в базата данни на регистър на трансакции, независимо дали търговията се осъществява на регулиран пазар или извънборсово.
С цел информиране на възможно най-широк кръг лица, които попадат в обхвата на Регламента EMIR, на 13 януари т.г. бе създаден специален e-mail адрес: EMIR_Info@fsc.bg, на който всички заинтересовани лица да могат да изпращат въпросите си, свързани с прилагането му.
От старта на кампанията са получени десетки въпроси, както от поднадзорни на КФН лица, така и от нефинансови компании. Отговори на поставените питания са изготвени от работна група на КФН и са консултирани с Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).
В тази връзка на свое заседание КФН одобри Документ с въпроси и отговори по прилагането на Регламента EMIR. Той ще бъде публикуван на интернет страницата на Комисията – в раздел Регистри и справки/ Извънборсови деривати/ Вашите въпроси, както и на следния линк:
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/FSC-QA-EMIR_1022014.pdf

На 11 февруари 2014 г., на страницата на Европейския орган за ценни книжа и пазари, е публикувана Шестата актуализация на Документа с въпроси и отговори по прилагането на Регламента за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции. Основно е актуализирана секцията с „Отчитане пред регистри на трансакции”.
Актуалната версия на документа на ESMA е публикувана и на страницата на КФН в раздел Регистри и справки/ Извънборсови деривати/ Допълнителна информация
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/QA_VI_EMIR_Implementation.pdf