Решения от заседания на КФН от 27 и 28 февруари 2014 г.

На свои заседания от 27 и 28 февруари 2014 г. КФН взе следните решения:

1. Налага временна забрана за публикуване на търговото предложение от „Балтимор” ООД и „А Старт 2000” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник (ИП) „БенчМарк Финанс” АД на акции на „Лавена” АД от останалите акционери на дружеството.

2. Одобрява преобразуване на ИП – отделяне чрез учредяване на ново дружество „Капман Холдинг” АД.

3. Издава разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Компас Глобъл Трендс”.

4. Признава квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Виктор Тонев.

5. Издава лиценз на „Здравноосигурително дружество Планета” ЕАД за извършване на застраховане по застраховка „Заболяване” за риска „Обезщетения”.

6. Да изпрати уведомления до компетентните органи на Белгия, Германия и Холандия, че застрахователен брокер „Комплекс Риск Солюшънс” ЕООД ще извършва застрахователно-посредническа дейност там.

7. Да изпрати уведомление до компетентните органи на Румъния, че застрахователен брокер „Добрич Иншурънс Брокърс” ЕООД ще извършва застрахователно-посредническа дейност там.

8. Приема Практика на Комисията за финансов надзор по прилагането на чл. 32 от Кодекса за застраховането (КЗ), както и на чл. 31, ал. 1, т. 4 от КЗ, чл. 31, ал. 2, т. 1 от КЗ, чл. 39, ал. 2, т. 1 от КЗ, чл. 41, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 5 от КЗ, чл. 47б, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 5 от КЗ, чл. 49, ал. 2, т. 2 от КЗ, чл. 55а, ал. 2 от КЗ, чл. 57, ал. 1, т. 2 от КЗ, чл. 118, ал. 1, т. 9 и т. 10 във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 8 от КЗ, чл. 118а от КЗ.

9. Приема Обзор на небанковия финансов сектор в България към края на трето тримесечие на 2013 г.

10. Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Кредисимо” АД, гр. София.

11. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Професионален футболен клуб ЦСКА” АД, гр. София.