Временно отпадат част от наложените санкции на ЕС срещу Иран

Европейският съюз предприе доброволни мерки за временно спиране от страна на Съюза, за срок от шест месеца, на прилагането на някои ограничителни мерки срещу Иран. Режимът на облекчение по отношение на тези мерки е до 20.07.2014 г., след което решението подлежи на ревизия.

За тази цел бяха приети и публикувани в Официален вестник на ЕС следните актове:     
1. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 42/2014 НА СЪВЕТА от 20 януари 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран и
2. РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 2014/21/ОВППС от 20 януари 2014 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки срещу Иран.

И в двата акта се урежда временното прекратяване – до 20 юли 2014 г., на забраната по отношение на прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застраховането и презастраховането, свързани с внос, закупуване или транспорт на ирански суров нефт и петролни продукти (чл. 1, параграф 2 от Регламент 42/2014 и чл. 1 от Решение 2014/21/ОВППС, който въвежда чл. 26 а, параграф 2 в Решение 2010/413/ОВППС).

Актовете на ЕС може да намерите на следните линкове:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:015:0018:0021:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:015:0022:0023:BG:PDF