Одобрени са промени в Общите условия, приложими в договорите с клиенти на “АРГО-ИНВЕСТ” АД

    Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” ,издаде одобрение на “АРГО-ИНВЕСТ” АД за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти.

ИД „Надежда” АД, гр. София,получи одобрение да придобие 20 на сто от гласовете в общото събрание на управляващо дружество „ПФБК Асет Мениджмънт” АД

 Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на инвестиционно дружество „Надежда” АД, гр. София, да придобие 20 на сто от гласовете в общото събрание на управляващо дружество „ПФБК Асет Мениджмънт” АД, гр. София, съответно 5 000 броя обикновени безналични акции от капитала на дружеството.

Пълния текст на решение 597 може да намерите в раздел "Документи".

КФН назначи проверки в БФБ-София” АД и ”Централен Депозитар”АД

С оглед защита интересите на инвеститорите Комисията за финансов надзор, управление „Надзор на инвестиционната дейност”,  назначи проверки в „БФБ-София” АД и ”Централен Депозитар”АД по повод жалби, получени в КФН, както и съобщение, публикувано в електронна медия. Целта на проверките  е да бъдат установени фактите по изнесената  информация за проблеми при ползване на интернет-базираната системата за търговия на фондовата борса COBOS.  При установяване на нередности КФН ще предприеме предвидените в закона действия.

 

Решения от заседание на КФН от 28 септември 2005 г.

 На свое заседание от  28 септември 2005 г. КФН взе следните решения :

1. КФН потвърди проспект за вторично предлагане на емисия обезпечени корпоративни облигации, емитирани от “ХипоКредит” АД. Емисията е в размер на 4 000 000 евро, разпределени в 4 000 обикновени, лихвоносни, обезпечени корпоративни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, матуритет 36 месеца, плаващ купон в размер на шестмесечен Euribor + 5% годишно, шестмесечен период на лихвено плащане, дата на емитиране –  05.08.2005 г. и падеж – 05.08.2008.

2. Одобри търгово предложение от “Тера Тур Сервиз” ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционния посредник ФК “Карол” АД на акции на “Езтур” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 7.07 лв.
 
3. Прие Указания относно тълкуване и прилагане на чл. 176, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 249 от Кодекса за социално осигуряване.
С Указанията Комисията за финансов надзор изяснява съдържанието на понятието „инвестиционен имот”. Също така се посочва, че пенсионноосигурителните дружества не могат да извършват дейност по изграждане на недвижим имот.
Указанията са публикувани на интернет страницата на КФН, раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.

4. Прие Указания относно тълкуване и прилагане на чл. 6, ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 на КФН от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионно-осигурително дружество.
В Указанията Комисията за финансов надзор разглежда случаите на подадени заявления за промяна на участие от служебно разпределени лица, за които Националният осигурителен институт е предоставил на пенсионноосигурителните дружества непълни данни за трите им имена.  Посочва се, че не е допустимо в процедурата по промяна на участие пенсионноосигурителното дружество, на основание липса на пълни имена за такова осигурено лице, да отказва разглеждане на заявлението му за промяна на участие на основание чл. 6, ал. 2, т. 1 от наредбата.
Указанията са  публикувани на интернет страницата на КФН, раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.

Одобрени са председател и членове на Гаранционния фонд

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Борислав Михайлов за председател на управителния съвет на Гаранционния фонд./ Гаранционният фонд по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и “Злополука” на пътниците в обществения транспорт/.
За членове на УС са одобрени Теменуга Ненова, Диана Евстатиева,  Евгени Игнатов и Йордан Кифов.

Пълния текст на решенията 586, 587, 588, 589 и 590 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са промени в Общите условия, приложими в договорите с клиенти на “БенчМарк Финанс” АД

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” ,издаде одобрение на “БенчМарк Финанс” АД за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти.

“Афлик България” ЕАД получи одобрение да придобие пряко 99.97 на сто от гласовете в общото събрание

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “Афлик България” ЕАД  да придобие пряко 99.97 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 1 499 520 броя акции от капитала на “Фина-С” АД, гр. София.

Пълния текст на решение 595 може да намерите в раздел "Документи".

Иван Иванов е одобрен за член на УС на “ЗПАД Булстрад” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Иван Иванов за член на УС на дружеството на “ЗПАД Булстрад” АД, гр. София.

Пълния текст на решение 585 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрен е нов здравноосигурителен пакет на “Здравноосигурителна компания Свети Николай Чудотворец”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на “Здравноосигурителна компания Свети Николай Чудотворец” АД, гр. София, да предлага здравноосигурителен пакет „Комбинирана медицинска помощ” и одобри промените в здравноосигурителен пакет „Извънболнична медицинска помощ”.

Пълния текст на решение 584 може да намерите в раздел "Документи".

КФН приема финансови отчети по електронен път

От 20.09.2005 г. КФН премина към електронно получаване на криптирана и осигурена чрез електронен подпис отчетна информация от пенсионноосигурителните дружества. Реализираната възможност за изпращане на финансовите отчети по електронен път ще оптимизира обмена на информация с поднадзорните лица, като съкрати необходимия времеви и материален ресурс.
Чрез тази система отпада необходимостта данните да бъдат предоставяна на хартиен носител в КФН  като  потребителят се известява електронно за присвоения входящ номер, дата и час, с който документите са заведени в деловодната система.