Радослав Гергов е одобрен за нов член на УС на ЗПАД “Булстрад” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Радослав Гергов за нов член на управителния съвет на ЗПАД “Булстрад” АД.

Пълния текст на решение 545 може да намерите в раздел "Документи".

Задължава се „Явор” АД, гр. Варна, да предложи на ОСА да не се гласува точка 2 и 5 от дневния ред

  
Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” задължи Съвета на директорите на „Явор” АД, гр. Варна, да предложи на  общото събрание на акционерите на дружеството, да не подлага на гласуване т. 2 и т.5 от дневния ред.

Пълния текст на решения 582 и 583 може да намерите в раздел "Документи".
 

Приложена е принудителна административна мярка на две публични дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, наложи ПАМ на  “Кремиковци” АД и “ЗММ Металик” АД за отстраняване на непълнотите в представения годишен отчет за 2004 г.

Пълния текст на решения 580 и 581 може да намерите в раздел "Документи".

 

Министерският съвет одобри проект на Кодекс за застраховането

На 15 септември 2005 г. Министерският съвет прие проект на Кодекс за застраховането. С утвърждаването на Кодекса за застраховането страната ни изпълнява поетите ангажименти за хармонизиране на законодателството ни в областта на застраховането. В него са въведени 23 европейски директиви и е обединена цялостната правна уредба на застрахователната дейност.  Целта е осигуряването на по-голяма ефективност на предварителния и текущия надзор и по-пълна защита на интересите на гражданите.

Пълен текст на съобщението.

Задължава се “Пангеа” АД да предложи на ОСА да не се гласува точка 3 и 4 от дневния ред

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” задължи Съвета на директорите на “Пангеа” АД, гр. София, да предложи на  общото събрание на акционерите на дружеството, да не подлага на гласуване т. 3 и т.4 от дневния ред.

Пълния текст на решение 572 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са промени в Общите условия, приложими в договорите с клиенти на “Реал финанс” АД,Варна

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “Реал финанс” АД,Варна, за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти.

 

Пълния текст на решение 573 може да намерите в раздел "Документи".

Росимир Матеев получи одобрение да придобие повече от 10 на сто от гласовете в ОС на “СТС ФИНАНС” АД, гр. Габрово

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на Росимир Матеев да придобие повече от 10 на сто от гласовете в ОС, съответно 7 980 акции от капитала “СТС ФИНАНС” АД, гр. Габрово.

Пълния текст на решение 573 може да намерите в раздел "Документи".

Приложени са принудителни административни мерки на ПОК “СЪГЛАСИЕ” АД

Със заповед № 574 – ПОД от 12.09.2005 г. на Бисер Петков – Заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, спрямо ПОК “СЪГЛАСИЕ” АД са приложени принудителни административни мерки. Съгласно дадените задължителни предписания компанията следва да извърши проверка на всички индивидуални осигурителни партиди в ДПФ “Съгласие”, като съпостави номерата на осигурителните договори, сключени с осигурените лица с тези в индивидуалните им осигурителни партиди. При установяване на различия ПОК “СЪГЛАСИЕ” АД следва да уведоми осигурените лица за верния номер на осигурителния договор.
ПОК “СЪГЛАСИЕ” АД следва да уведоми КФН за изпълнението на дадените задължителни предписания в срок до 02.11.2005 г.

 

ВАС отхвърли като неоснователна жалба на председателя на Съюза на застрахованите лица

Върховният административен съд в петчленен състав отхвърли като неоснователна жалба, подадена от председателя на Съюза на застрахованите лица Георги Бакалов,  срещу чл. 4, ал. 2 от Наредба № 18 от 10.11.2004 г., а именно „чл. 4.(2) Застраховани лица са собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства, посочени в застрахователния договор”. В жалбата си г-н Бакалов твърди, че с цитираната разпоредба се въвежда изискването собственикът на моторното превозно средство да упълномощава поименно и в писмена форма ползвателя му, за да бъде действителен застрахователният договор.
В мотивите си ВАС посочва, че при тълкуване на посочената правна норма от страна на жалбоподателят не се е стигнало до разкриване на нейния истински смисъл и съдържание. ВАС отхвърля жалбата като неоснователна, като определя, че оспорваната разпоредба не съдържа изискване за писмена форма на упълномощаването .
Решението на ВАС  е окончателно и не подлежи на обжалване.

Пълния  текст на постановеното от ВАС решение е публикуван на интернет страницата ни в раздел "Документи", "Решения".