Приложена е принудителна административна мярка на две публични дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, наложи ПАМ на  “Кремиковци” АД и “ЗММ Металик” АД за отстраняване на непълнотите в представения годишен отчет за 2004 г.

Пълния текст на решения 580 и 581 може да намерите в раздел "Документи".