Приложени са принудителни административни мерки на ПОК “СЪГЛАСИЕ” АД

Със заповед № 574 – ПОД от 12.09.2005 г. на Бисер Петков – Заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, спрямо ПОК “СЪГЛАСИЕ” АД са приложени принудителни административни мерки. Съгласно дадените задължителни предписания компанията следва да извърши проверка на всички индивидуални осигурителни партиди в ДПФ “Съгласие”, като съпостави номерата на осигурителните договори, сключени с осигурените лица с тези в индивидуалните им осигурителни партиди. При установяване на различия ПОК “СЪГЛАСИЕ” АД следва да уведоми осигурените лица за верния номер на осигурителния договор.
ПОК “СЪГЛАСИЕ” АД следва да уведоми КФН за изпълнението на дадените задължителни предписания в срок до 02.11.2005 г.