Решения от заседание на 28.12.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Еникорп“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД на акции на „Ямболен“ АД от останалите акционери на дружеството.

2. Вписва емисия облигации, издадени от „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 20 655 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност от 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100024236, с фиксиран лихвен процент в размер на 8% годишно, платим на 6-месечен период, със срок на облигациите от 7 години, считано от 21.12.2023 г.

3. Признава придобитата от Георги Константинов квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

Спиране на старите системи на КФН на 29.12.2023 г. в 17:00 ч.

Уважаеми партньори,

Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка със финална миграция на данни към Единната информационна система (ЕИС) на Комисията за финансов надзор, на 29.12.2023 г.(петък), от 17.00 ч., ще бъде прекратен достъпа до следните стари системи и услуги:

 • Електронен регистър и картотека;
 • Новини от е-регистър;
 • Е-Портал e-Register;
 • Е-Портал ЕЕЕФ (ESEF);
 • Е-Портал E-ЛУАИФ;
 • Е-Портал КФН – Застрахователен надзор;
 • Е-Портал КФН – Застрахователни Агенти и посредници ДД;
 • Е-Портал  КФН – Осигурителен надзор;
 • Е-Портал  eKFN – Осигурителен пазар;
 • Е-Портал Е-Регистър 1 Д;
 • Е-Портал  Чл. 26 MIFIR;
 • Е-Портал  Интернализиран сетълмент;
 • Е-Портал  Подаване на отчети за капиталова адекватност и ликвидност;
 • Подаването на онлайн форма, анкета и друга информация относно финансовите технологии (FinTech);
 • Подаването на онлайн форми за подаване на жалби срещу поднадзорни на КФН лица;
 • Подаването на  онлайн форма за приемане на съобщения за нарушения на Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
 • Подаването на онлайн форма за заявление за регистрация на застрахователен брокер;
 • Подаването на онлайн форма за подаване на заявление за регистрация на застрахователен агент, посредник предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, които посредничат за застрахователи в ЕС;
 • Справка Стойност на един пенсионен дял.

Мейл delovodstvo@fsc.bg ще продължи да бъде на Ваше разположение без прекъсване. Моля да имате предвид, че в първия работен ден на 2024 –та година, 02-ри януари, се очаква да има известно забавяне в получаването на обратна връзка (входящ номер), като датата на подаване на съответния документ към деловодството на КФН, ще бъде отчетена.

Единната информационна система на Комисията за финансов надзор ще стартира в пълната си функционалност в 14.00 ч., на 02.01.2024 г.

Решения от заседание на 21.12.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Елана Агрокредит“ АД.

Емисията е в размер до 18 314 962 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,10 лева всяка една, с ISIN код BG1100040101.

Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява Мария Романска за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Общинска банка Асет Мениджмънт“ ЕАД.

3. Вписва „Т ЕНД Н 81“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия във връзка с намерението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД да извършва застрахователна дейност на територията на съответната държава, при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Прекратява производство във връзка с намерението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД да извършва застрахователна дейност на територията на Република Франция, Федерална република Германия, Република Австрия, Република Гърция, Кралство Испания и Република Румъния, при условията на свобода на предоставяне на услуги.

5. Изпраща писмо до „Глобал Клиринг Хаус“ ООД (в процес на учредяване) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване дейност като инвестиционен посредник.

Интервю на Председателя на КФН – г-н Бойко Атанасов, за Банкеръ Speciаl

КФН е стабилен, обективен и независим регулаторен орган

Г-н Бойко Атанасов притежава магистратура по “Планиране и прогнозиране на икономическите системи” от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), както и редица специализации в България и чужбина в сферата на икономиката. С над 20 години опит в Националната агенция за приходите към Министерство на финансите в България (НАП), г-н Атанасов е един от най-добрите специалисти в сферата на данъчното облагане. След експертните и управленските позиции в приходната администрация, той е номиниран и в продължение на 4 години е изпълнителен директор на НАП.

Професионалният път на Бойко Атанасов преминава през поста на заместник-министър в Министерството на финансите с ресор данъци и митници на държавата. През 2017 г. той става заместник-председател на Комисията за финансов надзор, с ресор управление „Надзор на инвестиционната дейност“, а през 2019 г. Народното събрание му гласува доверие да управлява Комисията за финансов надзор в ролята му на неин председател.

Господин Атанасов, ако върнем лентата назад, защо и как решихте да се насочите към икономиката и в частност към данъчната администрация?

Моето виждане е, че икономиката е една от най-перспективните професии и в същото време е специалност с много възможности за личностно развитие. В икономиката се чувствам в „свои води“, защото съм силен в математиката, мисленето, в причинно-следствени връзки, в анализите… А те са в основата на процесите в цялата икономика. Колкото до данъчната администрация – решението ми беше добре обмислено. Когато завърших УНСС, имах възможността да се явя на конкурс и да кандидатствам за работа, защото тази голяма организация дава сериозни перспективи за реализация. За мен това беше професионален избор за четвърт век напред във времето.

Кои са най-трудните и най-вълнуващите предизвикателства, с които сте се сблъсквал в професионалната си кариера?

За 20 години в приходната администрация започнах от най-ниското стъпало, като данъчен инспектор, преминах постепенно през над 8 позиции в йерархията за 16 години, докато не бях избран за изпълнителен директор в периода 2013 г. – 2017 г., който ръководи над 8000 служители, отговорни за администрирането на данъците и осигуровките в България. Натрупах безценен опит, който ми позволи да познавам в детайли всички дейности на приходната администрация – от обслужване, през събиране на приходи и контрол. Познаването на тези процеси предопредели визията ми за това кое работи и кое – не, кои процеси трябва да се оптимизират. Бях убеден, че има нужда от промяна и това е моят път и отговорност.

Всъщност най-голямото ми предизвикателство беше съпротивата от страна на самата система да се интегрират новите идеи и служителите да излязат от зоната си на комфорт. Ден след ден, месец след месец, моята цел беше да убеждавам, да провокирам, да намирам точните хора, които да са двигатели на процесите и с които да направим промяната.

За мен и екипа ми имаше три основни предизвикателства и смятам, че се справихме много успешно с тях. На първо място това бе дигитализацията. През 2016 г. НАП стана институцията с най-голям процент електронни услуги в България.

На второ място бяха контролните функции – по това време създадохме информационната система за контрол, която разпределя и възлага ревизиите на случаен принцип. Така сведохме до минимум възможностите за корупционни практики и увеличихме доверието в институцията. На трето място, подобрихме основната дейност на приходната администрация, която е да събира данъци и осигуровки. Повишихме събираемостта като провокирахме осъзнатост в клиентите на НАП, че това е тяхна отговорност и през 2016 г. постигнахме над 85 % доброволно плащане на декларираните задължения. За мен това беше реалната промяна в начина на мислене в нашето общество, която постигнахме с години наслагване и много устойчивост на добрите практики.

“Най -важни са доверието и личният ангажимент да допринасяш за обществото”

Как успяхте да превърнете НАП във функционираща организация, която ефективно събира приходите си и предлага съвременни електронни услуги на гражданите и бизнеса?

Вниманието на новия мениджър е насочено най-често към промяната. Моят фокус винаги е бил към устойчивост на вече ефективните процеси, а аз ги познавах, защото знаех как работи всеки един от тях в структура като НАП. Вторият акцент от моята философия беше анализът и интегрирането на най-добрите практики в световен план. За 4 години ние поканихме на практически уъркшопи стратегически директори и служители на най-ефективните приходни администрации в света – Англия, Нидерландия и Швейцария. От тях научихме как оперативно се случват нещата и това помогна на НАП да се трансформира в една поефективна организация.

Третият план от визията ми беше развитието на лидерските умения сред мениджмънта на НАП. В период от няколко години водещите ни ръководители преминаха през индивидуален коучинг, след което самите те станаха обучаващи на отделните екипи. Вярвам, че това много допринесе и за промяната в обслужването и в отношението към гражданите. Дейностите на Агенцията станаха видими с всекидневната ни и ясна комуникация с хората, успяхме да намалим и административната тежест за бизнеса. И до днес слоганът на НАП „Отговорни днес, сигурни за утре“ за мен е символ на добри резултати, екипност и прозрачност в работата на агенцията. Най-емблематичният за мен момент беше изследването и на Българската стопанска камара и на Галъп за 2016 г., където НАП беше на първо място в България като институцията, получила най-високо доверие от страна на гражданите – над 50 на сто.

Какви лидерски качества са необходими, за да бъдеш мениджър на топ ниво и да ръководиш големи екипи?

За мен един лидер трябва да може да поема отговорност, да има визия за развитие, да може да оценява и внедрява добрите практики след анализ и проверка на ефекта им върху всички елементи в системата. И най-вече да може да комуникира с екипа си, с гражданите, с клиентите, с всеки потребител на услугата, който има въпрос или добро предложение. За мен двете ключови ценности са доверие и личен ангажимент да допринасяш за развитие на обществото. Даваш ли доверие, ще получиш доверие. Обучавай хората си толкова добре, че да имат опция да си тръгнат, да продължат напред, но се отнасяй с тях толкова добре, че да не искат. Да си изпълнителен директор или председател на Комисия това за мен е призвание да служиш, да допринасяш, да развиваш.

„За да създаваш креативност, трябва да провокираш мисленето в екипа си, от тях да идват работещи идеи…“

Boyko Atanasov Бойко Атансов
Г-н Бойко Атанасов с приветствие на „Застраховател на годината“, 2021 г.

Какво успяхте да промените и подобрите в работата на КФН?

По отношение на дигитализацията създадохме и предстои да пуснем в действие единната информационната система на КФН. Тя обслужва, както Комисията, така и поднадзорните лица. Цялата комуникация става по електронен път, включително и тази с останалите институции. Това беше мой ангажимент, с който правим още една крачка към по-добрата оперативна комуникация между институциите и поднадзорните лица. Като резултат, КФН ще предоставя бързи и качествени услуги в регулаторната дейност, както и ще има прозрачност в надзорната дейност. Направихме мобилно приложение, нов уебсайт, който ще доразработваме.

Позиционирахме КФН като стабилен, обективен и независим регулаторен орган с аргументирани позиции в обществото като цяло, и по-специално в сферата на дейността на трите ни управления, всяко от които отговаря за съответната област на небанковия финансов сектор. Подобрихме и външната ни комуникация с предоставяне на навременна и точна информация, защото, за да бъдем адекватни и бизнес ориентирани, трябва да сме отворени и да можем да водим диалог. Активирахме нови ефективни мерки и механизми за създаване на предвидима регулаторна дейност и превантивен контрол. Засилихме риск базирания надзор, както и осъществяването на координиран надзор в ситуации, където са включени и други институции. Успяхме да постигнем нивото, на което българските застрахователи поддържат адекватно равнище на резервите си, като изпълняват изискванията за платежоспособност, залегнали в Кодекса за застраховането. Контролираме инвестиционните портфейли на пенсионните фондове, така че да са добре структурирани и силно диверсифицирани. Сега те разполагат и с адекватни резерви, които да гарантират изплащане на пожизнените пенсии. Вярвам, че КФН има изключително адекватна позиция по кризисните казуси и работи в много добра колаборация с международните органи.

Каква според Вас ще бъде ролята на технологиите за бъдещето развитие на финансовите пазари?

Технологиите са катализатор и движеща сила в дизайна на финансовата индустрия. Те променят капиталовите пазари, а изкуственият интелект и развитието в ИТ средата имат все по-голяма роля в алгоритмите за търговия и управление на риска.

Във финансовия сектор те са нашето днес и нашето утре. И тук ще посоча основната задача пред нас. Технологиите ще продължават да се развиват с изключително бързи темпове, ето защо финансовата индустрия носи отговорността да балансира между иновациите, сигурността за потребителите и стабилния надзор, който е необходим за поддържане на целостта на пазара. Тук е и най-важната роля на Комисията за финансов надзор – да осигуряваме стабилност и сигурност и да подкрепяме развитието на бизнеса и услугите към потребителите.

“Властта е инструмент за развитие на държавата и институциите, мотивация да постигаш резултати, а не самоцел
Boyko Atanasov Бойко Атанасов
Г-н Бойко Атанасов открива “Мотивационно събитие за служителите на КФН“, 2022 г.

В професионално и лично отношение, имате ли ролеви модел за подражание, човек, от когото сте се учил, или от чиито постижения сте се възхищавал?

Да, учил съм се от моите родители. Техният личен пример ни задава пътя, по който да вървим. Уча се от хората, с които съм избрал да споделям живота си – семейството и приятелите ми. Смислено е, когато можеш да учиш всеки ден по нещо ново и да надграждаш, а не да робуваш на кумири!

Как релаксирате от напрегнатото професионално ежедневие, спортувате ли, имате ли хобита?

Колкото по-динамичен е денят, толкова по-спокоен трябва да е моментът, който посвещаваме само на себе си. За мен времето извън работа е време за почивка, за разходки в природата, за опитване на хубава храна, за срещи с приятели. Днес повече от всякога можем да съчетаваме приятните за човек неща почивка с хубав филм, разходка с аудио книга, пътуване, време с приятели. Обожавам и комуникацията с децата ми. Те са любопитни и отворени към света, задават много въпроси и виждаш, как надграждат знанията си.

Кои са любимите Ви дестинации за приятна ваканция или уикенд пътуване?

За мен пътуванията са възможност да открия нови хоризонти, да се откъсна от ежедневието и да имам поглед върху голямата картина. А понякога и да помисля върху теми, за които никога не остава време в структурирания ми график. Мястото, което най-много ме зарежда, са Родопите, особено през зимата. Село Гела е невероятна отправна точка за разходки или по-сериозни преходи. През лятото е ред на Сакар и Странджа – прекарвам поне по един дълъг уикенд и на двете места. Обичам да пътувам в България и Гърция. Ние имаме и великолепни планини, и прекрасни плажове. И най-важната ни мисия като родители е да разкрием красотата на България на децата си, за да растат те с обич към родината си.

Бихте ли ни разказал нещо повече за семейството си? Как ще прекарате Коледните и Новогодишните празници?

Имам голямо и топло семейство, а празниците са времето за традиции и много спокойствие в домашна обстановка. Моите родители са прекрасни хора, децата ни са любопитни и времето, прекарано с най-близките, е безценно. Вярвам, че предстоящите празници ще са време за спокойствие, споделеност и почивка.

Какво бихте пожелали за себе си и за всички българи за идващата 2024 г.?

Пожелавам си да вярваме повече, че утре България ще е още по-добро място за живеене. Да сме отговорни днес, за да съграждаме, да създаваме, да подкрепяме новите идеи, да провокираме развитието на хората, на бизнеса и на държавата. И най-важното – пожелавам си да даваме повече възможности на хората, които имат нужда от тях, да има идеи за иновации, нови посоки за развитие и сигурност за живота ни в България.

Интервюто в изданието “Banker Special”можете да видите тук.

Комисията за финансов надзор представи проекта Единна Информационна Система

Комисията за финансов надзор (КФН) финализира изпълнението на Проект „Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов надзор“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-1.011-0001-C01 /23.07.2020 г. От 1 януари 2024 г. КФН изцяло преминава към електронно администриране при подаване на заявления, уведомления, периодична информация, както и други документи, което бе оповестено по време на заключителна конференция.

Главният секретар на КФН – г-жа Деница Кирова сподели пред медиите и представителите на държавните институции, че „с внедряването на Единната информационна система внасяме коренна промяна в модела на административно обслужване, стандартизация, оперативна съвместимост и споделяне на ресурси от всички относими държавни системи. Тя е в съответствие с Националната стратегия за развитие на електронното управление и подчертава ангажимента на Комисията за финансов надзор за подобряване на ефективността, прозрачността и комуникацията в рамките на небанковия финансов сектор“.

Представяне на ЕИС

Рационализирането на процесите на Комисията и насърчаването на активното взаимодействие между регулатора и поднадзорните лица чрез трансформиращата платформа е сериозна отговорност към всички заинтересовани страни. Проектирана с ориентация към потребителя, системата предоставя ясен и интуитивен интерфейс, с внедрени надеждни протоколи за сигурност, за да се защити чувствителната информация и за да се поддържа целостта на регулаторния процес.

„Единната информационна система е ключова стъпка в пътя на цифровото развитие на Комисията за финансов надзор. Нейното успешно внедряване е доказателство за нашето обещание за модернизиране и иновации в полза на гражданите и бизнеса, като този дигитален скок повишава и конкурентоспособността на България като инвестиционна дестинация, гарантирайки прозрачен, бърз и сигурен дигитален надзор“, заяви председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов.

От 1 ноември 2023 г. системата е достъпна за пререгистрация от всички поднадзорни на КФН лица, като се очаква автоматизацията да се превърне в естествен процес – предвидим, ефективен и стабилен. Поднадзорните лица ще бъдат максимално улеснени, тъй като ЕИС реализира надежден, съвременен и сигурен начин на комуникация със заявителите на електронни административни услуги при подаване на заявления, уведомления, периодична информация, както и други документи. Автоматизират се бизнес процесите и процедурите по обработка, контрол и анализ на данни и документи. Подобрява се регулаторната и надзорна дейност на КФН като се консолидират информационните потоци и процеси и се създава ефективен механизъм за прилагане на риск базиран надзор.

Чрез ЕИС се надграждат всички предоставяни услуги, които могат да се заявяват електронно, както чрез портала e-government, така и през сайта на Комисията. Осемнадесетте регистри на КФН за достъп до информация са реорганизирани и вече има 1 регистър – лесен и удобен за работа. Административната тежест е намалена и интегрирана с ключовите хоризонтални компоненти на електронното управление, което е актуален отговор на започналата зелена трансформация.

Комисията за финансов надзор ще продължи да бъде част от развитието на технологиите, цифровизацията и дигитализацията, като активно работи за постигане на единодействие между нормативните изисквания и изпълнението им в дигитална среда. За изминалите години част от конкретните резултати са функциониращият Иновативен хъб, осигуряващ единна контактна точка с финтех дружествата; дигиталната кампания – #ИНВЕСТИРАЙ БЕЗОПАСНО, която чрез онлайн пространство дава основни насоки как потребителите да различават законните от недобросъвестните инвестиционни посредници; мобилната апликация FSC Mobile – в помощ на потребителите и на поднадзорните лица, използвайки най-популярните операционни системи – Android  и iOS, както и ЕИС, осигуряваща автоматизация на всички основни бизнес процеси в КФН.

Решения от заседание на 19.12.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „REHUB“ LTD, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД, гр. Варна, на 363 974 броя акции (20,05%) от капитала на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2. Одобрява Златислава Тошева за член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Евро Финанс“ АД.

3. Одобрява представения нов устав на „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. София, който е приет с решение на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД.

5. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” EАД.

6. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 януари – 30 юни 2024 г.

7. Изпраща писмо до „ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД и „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на критични или важни функции или дейности на доставчици на услуги – поддръжка и подпомагане на Lease Manager, на трето лице.

Комисията за финансов надзор с награда от Конкурса за добри практики’2023

На 15 декември, на специална церемония, Институтът за публична администрация (ИПА) награди участниците в Конкурса за добри практики в дейността на държавната администрация за 2023 г. Комисията за финансов надзор (КФН) бе отличена за създаването на мобилната апликация FSC Mobile и зае почетното трето място в категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“.

Проектът бе оценен от екип от експерти, сред 42 други предложения за участие в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“ и „Социална отговорност“: „Убеден съм, че технологиите са мощна сила за положителна промяна и за нас, като институция, създаването на мобилната апликация FSC Mobile бе инициирано най-вече от поетия ни ангажимент към потребителите за разработването на добра практика, насочена към дигитализацията на небанковите финансови услуги, същевременно – и способ за повишаване на финансовата грамотност. Започнахме с визията да създадем дигитални инструменти, които пестят време, създават устойчива и благоприятна среда за работа, подобряват достъпа до информация за потребителите и за участниците в небанковия финансов сектор – застрахователен, осигурителен и инвестиционен, помага им да вземат информирани решения“, сподели г-н Бойко Атанасов – председател на КФН.

Бойко Атанасов
Boyko Atanasov
Г-н Бойко Атанасов, председател на Комисия за финансов надзор

Създаването на мобилното приложение за двете операционни системи – Android и iOS, отразява една от стратегическите цели на регулатора, а именно интегриране на новите технологии и на дигитализацията в небанковия финансов сектор. От 1 януари 2024 г., КФН изцяло преминава към електронно администриране при подаване на заявления, уведомления, периодична информация и други документи, с внедряването на единната си информационна система.

С тези иновации, Комисията предоставя напълно нов модел на комуникация за гражданите и бизнеса, който ще бъде надграден с разработване на смарт и десктоп апликация за дигитална финансова грамотност. Проектът, с работно заглавие „FinLit Adventures – an interactive simulation game“ е сред предварително селектираните проекти на европейско ниво наред с други предложения от страните-членки на ЕС и очаква финално одобрение.

Интегрирането на цифрови приложения има централна роля в небанковия финансов сектор и поставя началото на трансформация, чиято цел е повишаване на ефективността и достъпността. Комисията за финансов надзор остава посветена на технологичния напредък и продължава своя дигитален път на развитие, с фокус сигурност, стабилност и непрекъснато усъвършенстване в полза на обществото и поддържането на стабилна финансова екосистема.

От името на председателя на КФН, наградата получи г-жа Деница Кирова – Главен секретар на институцията.

Публична консултация относно втората група мандати за изготвяне на технически стандарти и насоки съгласно DORA

Публична консултация на Европейските надзорни органи (EBA, EIOPA и ESMA) относно втората група мандати за изготвяне на технически стандарти и насоки  съгласно Регламента за цифрова оперативна устойчивост (DORA)

Регламент (ЕС) 2022/2554 на Европейската парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. относно оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор (DORA) влезе в сила на 16 януари 2023 г. и ще започне да се прилага от 17 януари 2025 г., като има за цел да подобри цифровата оперативна устойчивост на субектите във финансовия сектор на ЕС и да хармонизира допълнително ключовите изисквания в тази област.

В тази връзка Европейските надзорни органи (ЕНО) обявяват публикуването на втория пакет от консултативни документи относно прилагането на DORA, които обхващат следните няколко проекта:

 • Регулаторни технически стандарти и технически стандарти за прилагане относно съдържанието, сроковете и шаблоните за докладване на инциденти (JC 2023 70;
 • Насоки относно агрегираните разходи и загуби от големи инциденти (JC 2023 68);
 • Регулаторни технически стандарти относно възлагането на подизпълнители на критични или важни функции (JC 203 67);
 • Регулаторни технически стандарти относно хармонизирането на надзора (JC 2023 69);
 • Насоки относно надзорното сътрудничество между Европейски надзорни органи (ЕНО) и националните компетентни органи (JC 2023 71);
 • Регулаторни технически стандарти относно тестване за проникване, водено от заплаха (TLPT) (JC 2023 72).

Техническите стандарти и насоките имат за цел да осигурят последователна и хармонизирана правна рамка в областите на докладване на големи инциденти, свързани с информационните и комуникационните технологии (ИКТ) , тестване на цифровата оперативна устойчивост, управление на риска от трети страни в областта на ИКТ и надзор върху третите страни доставчици на услуги в областта на ИКТ . Очаква се ЕНО да представят финализираните технически стандарти на Европейската комисия и да издадат насоките в срок до 17 юли 2024 г. Консултацията по проектите на документи с всички заинтересовани лица продължава до 4 март 2024 г. и може да бъде видяна на следния линк: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-launch-joint-consultation-second-batch-policy-mandates-under-digital.

В допълнение, ЕНО ще бъдат домакини на публично изслушване, което ще предостави възможност на всички заинтересовани лица, попадащи в обхвата на DORA, да се присъединят. Събитието ще бъде организирано под формата на уебинар на 23 януари 2024 г. от 10:00 до 19:00 часа. Регистрацията е отворена до 17:00 на 19 януари 2023 г. ​на следния линк:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Joint_ESAs_public_event_on_DORA_January2024 .

Интервю на Владимир Савов – заместник-председател на КФН, пред Банкеръ

Поставяме акцент върху дигитализацията в застраховането
Vladimir Savov

На 23 юли 2020 г. Владимир Савов е избран от Народното събрание за заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, с 6-годишен мандат.

Той притежава магистърски степени по „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство и по бизнес-администрация от London Business School.

В периода 1993 – 1998 г. работи в „Уникредит Булбанк” като мениджър „Кореспондентски отношения с чужбина”. През 1999 г. провежда стажове в департаменти „Централна и Източна Европа” и „Глобални депозитарни разписки” в The Bank of New York, Лондон. От 2000 г. до 2003 г. e старши анализатор в подразделението на швейцарската банка UBS в Москва; от 2003 г. до 2006 г. е заместник-директор и впоследствие – директор в банка Уралсиб Капитал, където отговаря за анализите на банковия и потребителския сектор. В периода 2006 г. – 2009 г. е директор на департамента за анализи в инвестиционната банка Credit Suisse, а от 2009 г. до 2013 г. е управляващ директор, началник на департамента за инвестиционни анализи във финансова корпорация „Откритие”. През януари 2014 г. е избран от Народното събрание за член на КФН, подпомагащ политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари и защитата на интересите на потребителите на небанкови финансови услуги. От февруари до юли 2020 г. г-н Владимир Савов заема позицията на директор на департамента за регулаторна политика и стратегия на Независимия финансов регулатор на Международния финансов център Астана, Казахстан.

В досегашната си професионална кариера e натрупал богат опит в сферата на регулациите и надзора, финансовия анализ, капиталовите пазари, банковото дело и международните финанси. Владее английски и руски език.

Г-н Савов, приключи общественото обсъждане на предлаганите промени в Кодекса на застраховането. Кои са основните изменения в закона?

– Основните промени в Кодекса за застраховането произтичат от транспонирането на изискванията на Моторната директива относно задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Променят се основни дефиниции, сред които и дефиницията на превозно средство, за да се отчетат промените в категориите превозни средства, задвижвани със собствен двигател, и да се отграничат някои от тях, които са с по-малък риск.

Важен момент е въвеждането на хармонизиран режим на издаването на удостоверенията за предходни застрахователни претенции, като се предлага тези удостоверения да се издават централизирано от Гаранционния фонд на базата на поддържания от него електронен регистър на предявените и изплатените застрахователни претенции.

Предвижда се увеличаване на размерите на минималните застрахователни суми по „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт на левовата равностойност на 6 450 000 евро за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица, а за вреди на имущество – съответно на левовата равностойност на 1 300 000 евро.

Най-съществените промени са свързани с въвеждането на хармонизирания механизъм за гарантиране вземанията на увредени лица в случай на неплатежоспособност на застраховател по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Предвиждат се и различни промени, които не произтичат пряко от директивата, но са насочени към установени в надзорната практика недостатъци в нормативните текстове, или са необходими предвид променените условия за водене на бизнес, новите технологии, и други.

Важен приоритет на законопроекта е дигитализацията в застраховането. С цел стимулиране на онлайн сключването на застраховки, са направени предложения, които да облекчат правните условия за сключването на застраховки чрез интернет страници или онлайн платформи, в т.ч. и мобилни приложения.

Предвидени са мерки, които да облекчат дистанционното сключване на застрахователните договори посредством използване на способите за електронна идентификация на застраховащия и застрахователя.

Предлагат се и нормативни решения за облекчаване на обмена на информация между страните по застрахователния договор след неговото сключване. С цел стимулиране на дигитализацията при уреждането на застрахователни претенции, е предложено въвеждането на изискване застрахователите да създават условия за предявяване на застрахователни претенции по електронен път.

Прави се предложение да се предвиди общо правомощие на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи да определя единен образец на сертификата „Зелена карта”, което да му позволи да приеме правила за електронен сертификат, когато бъдат взети съответните решения в рамките на Съвета на бюрата. За да се намалят разходите на застрахователите за издаване на сертификати „Зелена карта“, се прави и предложение за тяхното издаване при поискване от страна на застраховащия. Едновременно с това, не се допуска потребителите да бъдат натоварвани да заплащат допълнително за тези сертификати.

Друго предложение е облекчаването на изискванията за одитиране на надзорната отчетност на застрахователите, с цел намаляването на административната тежест върху тях.

Дълго време сключването на застраховки онлайн беше затруднено или невъзможно. Как промените в Кодекса ще улеснят дигитализацията?

– Както отбелязах, една от основните цели на законопроекта е да се облекчат условията за онлайн сключване на застраховките, като се допусне използването на позволените в правото на ЕС способи за електронна идентификация, освен квалифицирания електронен подпис.

Нашата стратегическа цел е да се постигне по-широко навлизане на онлайн разпространението на застрахователни продукти, за да се постигне съизмеримост на равнището на дигитализацията в застрахователния и в банковия сектор. По същество, когато един потребител ползва електронно банкиране, след като банката го идентифицира съгласно всички регулаторни изисквания, тя му предоставя профил и парола в своята система, със съответните гаранции срещу злоупотреба. След това потребителят има възможност да извършва сделки и трансакции въз основа на електронната си идентификация. Целта на измененията в Кодекса за застраховането е да се създадат подобни условия и при предоставянето на застрахователни услуги.

Считаме, че чрез дигитализация в застраховането ще се стимулира  навлизането и достъпността на незадължителните застрахователните продукти и ще се стимулира пазарната конкуренция между разпространителите, което в крайна сметка ще породи ползи за потребителите на застрахователни услуги.

Прави впечатление, че въпреки заявените намерения за дигитализация, по най-масовата застраховка „Гражданска отговорност“ се предвижда върху полицата да се поставя допълнителен холограмен знак. Това означава ли, че тази застраховка все пак остава на хартия? Какво продиктува такова решение и ще има ли то постоянен или временен характер?

– Знакът на Гаранционния фонд – така нареченият „стикер“ – е въведен в нашата страна с цел осигуряване на сключването на задължителната застраховка от всички превозни средства, както и минимизирането на риска от застрахователни измами. В хода на изготвянето на законопроекта проведохме редица разговори с експерти в областта на застраховането, както и с представители на индустрията, в т.ч. застрахователите и застрахователните посредници, и достигнахме до заключението, че пазарните отношения в българския сектор на застраховането все още са на такъв етап на своето развитие, че запазването на допълнителна защита чрез знак, издаван от Гаранционния фонд, е необходимо, предвид масовия и задължителен характер на застраховката и големите застрахователни лимити, които тя покрива.

Едновременно с това, за да не се пречи необосновано на процеса на дигитализация в застраховането, в законопроекта е предвидена възможност знакът да се издава като холограма, която да се поставя върху полицата при нейното издаване – тоест отпада необходимостта потребителят да залепя стикер на предното стъкло на автомобила.

Също така отпада и допълнителната карта, удостоверяваща полицата.

В хода на общественото обсъждане се разгледаха и варианти за предвиждане на преходен период, след изтичането на който знакът за отпадне изцяло. Всички тези варианти са взети предвид и отразени в хода на общественото обсъждане на законопроекта, като са изтъкнати техните предимства и недостатъци. В крайна сметка решението е в ръцете на българския законодател.

Г-н Савов, в промените в Кодекса за застраховането се предвижда дългоочакваната система „бонус-малус“ да бъде децентрализирана на ниво отделен застраховател и базирана на причинените от автомобила щети. Това е радикално различен модел от заложения досега, който предвиждаше централизирана система, базирана основно върху поведението на водача. Защо се стигна до такова ново разбиране за системата „бонус-малус“, особено след като е известно, че за подготовката на предишните предложения бяха изхарчени значителни средства от Гаранционния фонд?

– Да, неколкократните опити за приемане на система „бонус-малус“, базирана на поведението на водача, срещнаха безпрецедентна съпротива от страна както на потребителите, така на застрахователите, професионалните организации на превозвачите и академичните среди.

Отделно от това, изискването за приемане на нормативна уредба – наредба „бонус-малус“ – от три институции – КФН, МВР и Министерството на транспорта – във времето също доказа своята неадекватност. Наред с това измененията в директивата за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите във връзка с хармонизацията на удостоверенията за застрахователни претенции еднозначно стимулират децентрализиране на системата. Правните изследвания, извършени в процеса по разработване на проектите за наредба за единна система „бонус-малус“, също показват, че във все повече държави членки на ЕС системата „бонус-малус“ се децентрализира, и във всички случаи тя е базирана на причинените от превозното средство щети.

Ето защо предложението предвижда застрахователите да обявят собствени правила за третиране на повишения риск, произтичащ от влошена история на щетите, като според законопроекта ще се запази централизираният достъп посредством единната система за оценка, управление и контрол на риска до информацията за причинените претенции.

В този смисъл, когато едно лице се обърне към един застраховател за сключване на застраховка, застрахователят автоматично ще получава информация за цялата история на щетите на лицето през последните години. При това положение застрахователят ще извърши собствена оценка на риска и ще може да приложи предвижданите от него утежнения за влошен риск, респективно облекчения за по-благоприятна ситуация. Допуска се застрахователят да използва и допълнителни коригиращи фактори при формирането на премията – например информация за поведението на водача.

Предложението изхожда от разбирането, че застрахователите самостоятелно определят цената на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и основната конкуренция между тях на този пазар е именно ценовата конкуренция. Едновременно с това застрахователите са длъжни да правят собствена оценка на риска и сами да преценяват как да остойностяват риска във всеки конкретен случай. Затова КФН е задължена да създаде единни правила за обмен на информация между застрахователите и регистъра на Гаранционния фонд, така че да се предостави възможност на застрахователите за информирано, справедливо и прозрачно определяне на рисковия профил на всеки застраховащ. Тази система ще доведе до намаляване на премията на водачите с добра история на щетите и до справедливо диференцирана премия за водачите с лоша история на щетите. 

Някои наблюдатели изразяват мнение, че тези промени обезсмислят самата система „бонус-малус“, а държавата „бяга от отговорност“ за въвеждането на централизирани правила за ценообразуването на застраховката. Как ще коментирате твърденията, че застрахователите ще могат да образуват премията по нелоялен начин?

– Това, разбира се, не е вярно. Напротив, задължение на държавата е да приеме работещи и обществено приети механизми на регулиране. Системата „бонус-малус“ не трябва да служи като инструмент за централизирано ценообразуване на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Това би противоречало на правилата на конкуренцията и би премахнало ползите за потребителите от ценовата конкуренция между застрахователите.

Единната система „бонус-малус“, наложена по административен ред, по своята природа стимулира практики по заобикаляне на уредбата и по запазване на лошите практики. Наличието на уж „единна система“, но при запазване на правото на всеки застраховател свободно да образува базовата си премия, на практика обезсмисля единната система. Ето защо следва да се даде предпочитание на система  „бонус-малус“, при която застрахователите легитимно биха могли да укажат, че прилагат собствени ставки за корекция в зависимост от историята на щетимостта.

Какви са Вашите наблюдения във връзка с прилагането на новия стандарт за отчетност на застрахователните договори МСФО 17. Какви предизвикателства постави той пред застрахователите в България и как КФН съдейства за преодоляването им?

– Изискванията на МСФО 17 спрямо действащите застрахователни стандарти, регулации и практики са в редица отношения съществено различни. Новият стандарт внася много промени в много фундаментални области за всички застрахователи, изготвящи отчети по МСФО, в изискванията към системите, данните, процесите, актюерските модели и финансово-счетоводната отчетност на застрахователите и презастрахователите.

Преходът към новия стандарт е предизвикателство  както за застрахователите, така и за нас като застрахователен надзор. В тази връзка беше важно сътрудничеството и ранното обсъждане на въпросите със заинтересованите страни. За целта КФН е в тясно сътрудничество с  Асоциацията на българските застрахователи, както и с Института на дипломираните експерт счетоводители, с които заедно се изготвиха всички необходими изменения в  Наредба № 53 за изискванията към отчетността, както и в съпътстващите заповеди относно отчетността.

Освен това КФН проведе редица обсъждания с други европейски органи и държавни институции с цел проучване на практиката и своевременното въвеждане на новия стандарт. По този начин заедно успяхме да преминем успешно през прехода към МСФО17, въпреки наличието на редица пречки от законодателно естество.

Вече две години КФН прилага своята наредба за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите. Как според Вас застрахователите посрещнаха и как прилагат тези нови регулаторни изисквания?

– Да, наредбата за системата на управление на застрахователите беше една дългоочаквана регулация, чието приемане беше доста позакъсняло след въвеждането на директива Платежоспособност II, считано от 2016 година. Затова тази наредба беше един от първите приоритети след встъпването ми в длъжност като ръководител на управление „Застрахователен надзор“ и бе успешно въведена през 2021 година.

В рамките на преходния период след влизането й в сила всички застрахователи се съобразиха и изпълниха задължението си да преразгледат системите си на управление, управленските и организационните си структури, ключовите си функции, информационните си системи, вътрешните правила и политики, като те отчетоха пред КФН всички изменения в тях, които произтичат от наредбата.

Регулаторните изисквания относно системата на управление станаха част и от надзорните наръчници на КФН при извършване на проверки, така че вече всяка пълна проверка включва и нарочни установявания по отношение на тази част от регулациите в застраховането.

Нашето наблюдение е, че българските застрахователи приеха тази наредба с дълбокото осъзнаване за нейната необходимост и полезност за тяхната дейност. Макар и тежки, тези регулаторни изисквания помагат на застрахователите да се организират по такъв начин, че да гарантират в максимална степен постигането на целите, заложени в техните бизнес стратегии и планове.

Вижте публикациите в сайта https://banker.bg:

Поставяме акцент върху дигитализацията в застраховането
Причинените от водача щети ще определят цената на „Гражданска отговорност”