Решения от заседание на кФН от 31 .10.2007 г.

На свое  заседание от 31 .10.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Енемона” АД, гр. Козлодуй.   Емисията е в размер на 2 000 000 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с право на глас и номинална стойност от 1 лев всяка една. Емисията се вписва във водения от КФН регистър и е следствие  увеличаването на капитала на дружеството.
Основата дейност на дружеството е свързана с производство на електрическа енергия, произведена от възобновяеми електрически източници, проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения, енергоефективни услуги.  Предметът на дейност още включва проектантска, инвеститорска, строително монтажна, ремонтна дейност, както и туристическа, рекламна, търговска и транспортна дейност. В документа за предлагането на ценните книжа е посочено, че с получените средства дружеството ще финансира експанзията в новите бизнес направления – енергетика, ютилите услуги и енергийна ефективност.
Мажоритарният  акционер на дружеството е Дичко Прокопиев, който е и Главен изпълнителен директор и собственик на 94.08% от капитала на дружеството, като притежава пряко 72% и непряко 21.84%  чрез „Глобал Кепитал”ООД, в чието същият е собственик на 95% от капитала.

2. Издаде лиценз на “Експат имоти” АДСИЦ, гр. София, да извършва следната  дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/.Потвърди проспект за публично предлагане на 1 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от “Експат имоти” АДСИЦ, гр. София, в резултат на първично увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в публичния регистър.
Учредители са  адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко” със 70% от капитала и ДФ „Европа” – с 30%. В Съвета на директорите на дружеството влизат Мирослава Обретенова, Ростислав Банчев и Андрей Брешков.   Дружеството възнамерява да инвестира в имоти с жилищно, търговско , бизнес и хотелско предназначение, както и в селскостопанска земя и земя от горския фонд с перспектива за застрояване.

3. Потвърди проспект  за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Кристера” АД, гр. Попово. Емисията е в размер на 4 500 000 евро, разпределени в 4 500 броя обикновени, корпоративни, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с ISIN код BG 2100009070, с плаващ купон в размер на 6-месечен EURIBOR + 4.25% годишно, шестмесечен период на лихвени плащания, срок на облигационния заем – 60 месеца, датата на емитиране на облигациите е 23.04.2007 г. и падеж 23.04.2012 г.

4. Отнема правото за упражняване на дейност като брокер на Димитринка Граматикова  във връзка с установени нарушения на разпоредбите на Наредба №1. 

5. Издаде лиценз за доброволно здравно осигуряване на  „Здравноосигурителна компания ЦКБ” ЕАД, гр. София. Съветът на директорите е в състав: Никола Грънчаров, Милен Марков, Велислава Балтова и Володя Войски.
Основният акционер, притежаващ пряко 100 % от капитала на дружеството е „ЦКБ Груп Асет Мениджмънт” ЕАД, който придобива 1 000 000 броя акции с номинал 1 лев. „ЦКБ Груп Асет Мениджмънт” ЕАД е дружество с капитал 150 000 000 лева, като едноличен собственик на капитала е „Химимпорт” АД.
Дружеството ще предоставя следните видове здравноосигурителни пакети: „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”, „Извънболнична медицинска помощ”, „Болнична медицинска помощ”, „Допълнителни здравни услуги и стоки” и „Възстановяване на разходи”.

6. Издаде лиценз за извършване на дейност по застраховане на „ЗЕАД „ЦКБ Живот”, гр. София (в процес на учредяване).  Предметът на дейност на дружеството е застраховане на лица срещу събития, свързани с живота и ще предлага застраховките „Живот и рента”, „Женитбена и детска застраховка”, „Допълнителна застраховка” и „Злополука”.  Капиталът на дружеството е в размер на 6 400 000 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев.
Едноличен собственик на дружеството е „ЦКБ Груп Асет Мениджмънт” ЕАД. Съветът на директорите е в състав: Ярослава Кръстева, Здравка Димитрова и Цветан Давидков.

7. Прие указания по прилагането и тълкуването на чл. 261, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането по повод искане от Гаранционния фонд относно прилагането и тълкуването на чл. 261, ал. 1 във връзка с член 202 от КЗ.
Според приетите указания в случаите, когато при  настъпване на застрахователно събитие по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, датата на застрахователното събитие е в срока, отбелязан върху знака, застрахователят е императивно обвързан пред третите увредени лица от издадения от него удостоверителен документ за валидността на застраховката.
Указанията ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Документи” – „Указания и изисквания”.

8. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/
С  проектонаредбата се актуализира списъкът на регулираните пазари в държави членки и трети държави, на които се търгуват ценните книжа, в които е допустимо инвестирането на средствата на пенсионните фондове, както и индексите на тези пазари, включващи акциите, определени в КСО.  С предложените промени в наредбата се разширява и кръгът на рейтинговите агенции, чиито рейтингови оценки на банки се признават за целите на инвестиране на средствата на фонд за допълнително пенсионно осигуряване в банкови депозити по чл.176, ал.1, т.5 и 14 от КСО. Досегашният подход на изчерпателно изброяване на 3 рейтингови агенции се заменя от изискването рейтинговите агенции да са признати съгласно Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции.
Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН и ще бъде съгласуван със заинтересованите страни.

 

Такси и удръжки в доброволните пенсионни фондове към 25.10.2007 г.

В периода юли-октомври 2007 г. заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на шест доброволни пенсионни фонда. Голяма част от промените в правилниците са свързани с намаление на таксите и удръжките, заплащани от осигуряващите се в тези фондове лица. 

Повече подробности за актуалните размери на таксите и удръжки в доброволните пенсионни фондове към 25.10.2007 г. може да намерите на интернет страницата на КФН, в  раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
 

КФН уведоми „Хилд България” ЕООД, че дейността им по предлагане на финансови продукти, които има характеристики на застраховка, може да бъде извършвана единствено от дружества със съответен лиценз съгласно Кодекса за застраховане

 На 31.10.2007 г. КФН изпрати писмо на „Хилд България” ЕООД и ХИЛД Асет България” ЕАД, с което информира двете дружества, че дейността по предоставяне на услуга за изплащане на пожизнени месечни плащания на физически лица срещу предварително прехвърляне на недвижим имот, в частта си по предоставяне на споменатите пожизнени плащания, разкрива характеристиките на дейност по предлагане на застраховка за пенсия или рента по смисъла на т. 1, буква „б” от раздел І на приложение № 1 от Кодекса за застраховането. Съгласно Кодекса за застраховането и Директива 2002/83/ЕО за животозастраховането дейността по предлагане на застраховка за пенсия или рента може да бъде извършвана само от предприятия, получили лиценз за извършване на дейност по животозастраховане.
Лицензирането и осъществяването на надзор върху дейността на застрахователите е възприето в законодателството на България и Европейския съюз поради необходимостта от защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги с цел да бъде гарантирана в максимална степен способността на застрахователите да обслужват задълженията си към застрахованите лица.
За да бъде гарантирана финансовата способност на животозастрахователя да изпълнява своите задължения по застрахователното правоотношение, Директива 2002/83/ЕО за животозастраховането, съответно Кодексът за застраховането изрично предвиждат изисквания към започването и извършването на дейност, включително изискване за минимален гаранционен капитал, в размер на 6 400 000 лв. В допълнение към това животозастрахователите са задължени да:
– заделят технически резерви, които точно да отразяват размера на техните задължения към застрахованите лица;
– поддържат ликвидни и диверсифицирани активи за покритие на техническите резерви;
– поддържат собствен капитал, който да съответства на обема на тяхната дейност;
– спазват определени високи стандарти по отношение на акционерите, органите на управление, организацията на дейността, вътрешния контрол и др.;
– съблюдават специални правила за защита на потребителите. 
За сравнение „Хилд България” ЕООД е с регистриран капитал в размер на 50 000 лв., а ХИЛД Асет България” ЕАД в размер на 260 000 лв., като не е представена информация дали е изцяло внесен.

Предлаганите финансови продукти от „Хилд България” ЕООД и „ХИЛД Асет България” ЕАД предвиждат предварително прехвърляне на недвижим имот като условие, срещу което се поема дългосрочно задължение за пожизнени плащания, чийто срок не е предварително известен. По този начин се поема и покрива застрахователен риск, свързан с пожизненото изплащане на периодични суми, без да са спазени изискванията към извършването на този вид дейност, които имат за цел да гарантират финансова стабилност.

Съобщение за инвестиционните посредници

Съгласно разпоредбите на чл.38 от Закона за пазарите на финансови инструменти инвестиционният посредник уведомява КФН за сключените сделки от него на територията на Република България, сделки с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар при първа възможност , но не по – късно от края на работния ден, следващ деня на сключване на сделката.
Формата и реда на данните, които е необходимо да постъпват в КФН,  са уточнени в Технологичната процедура за обмен на съобщения между КФН и инвестиционните посредници по повод деклариране на сключените сделки с ценни книжа

Адресът, на който ще се подава информацията от 01.11.2007. е през официалната интернет страница на Комисията – www.fsc.bg,  в секция TREM която ще бъде отворена за достъп от 1 ноември 2007 г. 

Технологична процедура за обмен на съобщения между КФН и инвестиционните посредници по повод деклариране на сключените сделки с ценни книжа

Приложена е принудителна административна мярка на „Южен индустриален парк” АД

Проф. М.Стоименов, за заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи членовете на управителния орган на „Южен индустриален парк” АД да предложат на ОСА на дружеството, което ще се проведе на 25.10.2007 г., съответно на 14.11.2007 г, да не подлага на гласуване т. 6 от дневния ред.

Пълния текст на решение 1321 може да намерите в раздел „Документи”.

Съобщение относно историческата финансова информация, която следва да бъде представяна в проспектите за публично предлагане на ценни книжа

Относно историческата финансова информация, която следва да бъде представяна в проспектите за публично предлагане на ценни книжа на предприятия, изготвящи финансовите си отчети на консолидирана и неконсолидирана основа, във връзка с изискванията на Регламент 809/2004 на Европейската комисия от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами и съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 211/2007 на комисията от 27 февруари 2007 година за изменение на Регламент 809/2004 за прилагане на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на финансовата информация, съдържаща се в проспектите, в случаите, когато емитентът има комплексна финансова история или е поел значително финансово задължение. 
Предвид обстоятелството, че от 01.01.2007 г. разпоредбите на Регламент 809/2004 имат пряко действие на територията на Република България, като държава-членка на Европейския съюз (ЕС), прилаганите към Регистрационния документ от проспекта за публично предлагане на ценни книжа (дялови, дългови и деривативни ценни книжа) финансови отчети на дружествата, следва да бъдат съобразени с изискванията по т. 20.1 от Приложение I, т. 13.1 от Приложение IV, т. 8.2 от Приложение VII и т. 11.1 от Приложение IX на горецитирания Регламент.
Регламент 809/2004 изисква в Регистрационния документ да се съдържа одитирана историческа информация за емитента за последните 3 финансови години или такъв по-къс период, през който дружеството е имало дейност, която да бъде изготвена в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС). Регламент 809/2004 поставя изискването относно съдържанието на финансовите отчети с оглед привеждането им във формат, съответстващ на това, което ще бъде възприето в следващите публикувани годишни финансови отчети на емитента. Ако емитентът не е изготвял финансовите си отчети по МСС за последните 3 години, преди годината на публичното предлагане, е необходимо той да ги преработи по МСС за целите на проспекта. Отделно от това, чл. 35, т. 1 от Регламент 809/2004 посочва, че задължението на емитента от ЕС по т. 20.1 на Приложение I, относно преработване в проспекта на историческата финансова информация съгласно Регламент 1606/2002 (т.е по МСС), не касае периодите преди 01.01.2004 г., т.е. след визирания период преработката на финансовите отчети е задължителна.
Историческата годишна финансова информация задължително трябва да бъде одитирана и да съдържа одиторски доклад за всяка година.
В Регламент 211/2007, изменящ Регламент 809/2004 (влязъл в сила от края на месец февруари 2007 г.) се уреждат случаите на ,,комплексна финансова история” и ,,значителен финансов ангажимент”, при които финансовото състояние на емитента е много тясно свързано с други дружества, с оглед на което е необходимо да се представи финансова информация и за тези дружества в проспекта, за да могат инвеститорите да преценят адекватното финансово състояние и перспективи пред емитента.
В тази връзка за ,,комплексна финансова история” се възприемат случаите когато:
• дейността на емитента към датата на изготвяне на проспекта не се представя адекватно от историческата финансова информация на последния, изискуема по т. 20.1, параграф 1 на Приложение I; и
• горепосочената неадекватност ще попречи на инвеститорите да вземат информирано инвестиционно решение; и
• информацията, касаеща цялостното предприятие и дейност на емитента, позволяваща взимането на информирано решение от страна на инвеститорите, се съдържа във финансовите отчети на друго дружество;
• емитентът е осъществил значително придобиване, което не е намерило отражение във финансовите му отчети;
• емитентът е наскоро образувано дружество с холдингова структура;
• в структурата на емитента са включени дружества, които са били под общ контрол, но не са отговаряли на правно-счетоводните изисквания да формират икономическа група;
• емитентът е създаден като отделно дружество след преобразуване (разделяне/отделяне).
За ,,значителен финансов ангажимент” се приема случая, когато емитентът е обвързан от договор за извършване на сделка, в резултат на която ще настъпи значителна брутна промяна, т.е. промяна с повече от 25% на стойностите на индикатор относно размера на бизнеса на емитента, като например стойност на активите, продажбите, приходите и др.

 

КФН организира семинар на тема „Нови моменти в правната уредба на дейността на инвестиционните посредници –ЗПФИ и Наредба № 38”

Комисията за финансов надзор организира семинар на тема  „Нови моменти в правната уредба на дейността на инвестиционните посредници –ЗПФИ и Наредба № 38”.  Основни теми ще бъдат отношенията на ИП с клиенти и вътрешната организация на инвестиционния посредник.
Семинарът ще се проведе на 30 октомври 2007 г. от 10.00 часа в  конферентната зала на хотел „Анел”, бул. „Тодор Александров” №14.
Поради очаквания интерес ще бъде осигурена възможност за тези, които не могат да присъстват,  да се запознаят със събитието. Със съдействието на bgweb.tv – Първата българска интернет телевизия, семинарът ще бъде излъчен по интернет, като достъпът ще се осъществява чрез интернет страница на КФН, раздел «Събития», с адрес: http://www.fsc.bg/fsc_page.asp?v=30. Семинарът ще бъде отразен и в списание „Евроинтеграция”.
На семинара са поканени представители на инвестиционните посредници.

Решения на КФН от заседание на 22 .10.2007 г.

На свое  заседание от 22 .10.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Одобри коригирано търгово предложение от „НЕФ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ” ООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. София на акции на „Българска телекомуникационна компания” АД /БТК АД/, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 11.30 лв.

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, гр. Велико Търново. Емисията е в размер на 3 900 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 2 лв. всяка.

Основни акционери на дружеството са – Радослав Владев, притежаващ 44.55% от капитала, Красимир Гърдев с 44.55% и Ивайло Маринов с 9.90%. Емитентът е част от икономическа група в позицията на  дружество-майка. Притежава 100% от капитала на следните дружества  – „ЦБА – Русе” ЕООД, „ЦБА – Велико Търново” ЕООД, „ЦБА – Габрово” ЕООД.

Основата дейност на дружеството е свързана с проектирането, изграждането и пускането в действие на множество търговски обекти за търговия на дребно – супермаркети, обединени в обща търговска мрежа – ЦБА. Част от дейността на дружеството и дъщерните му дружества включва привличането на съществуващи търговски обекти за продажба на хранителни продукти на дребно чрез т.нар. „асоцииране” за работа в рамките на търговска мрежа „ЦБА”.

3. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на акции, издадени от „Етропал” АД, гр. Етрополе. Емисията е в размер на 5 000 000 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, представляващи съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

„Етропал” АД е водеща фирма в производството на медицински изделия за еднократна употреба. Дружеството е част от икономическата група на „Еврохолд България” АД, което притежава 93.71% от капитала на „Етропал” АД. Емитентът има 10 дъщерни дружества, в шест от които има 100% участие.

4. Одобри промени в устава на „Улпина” АДСИЦ, които ще бъдат гласувани от ОСА на дружеството.

“ЗММ-Сливен” АД се отписва от публичния регистър

Проф. М.Стоименов, за заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа “ЗММ-Сливен” АД от публичния регистър, воден от КФН.
Пълния текст на решение 1308 може да намерите в раздел „Документи”.