Решения от заседание на кФН от 31 .10.2007 г.

На свое  заседание от 31 .10.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Енемона” АД, гр. Козлодуй.   Емисията е в размер на 2 000 000 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с право на глас и номинална стойност от 1 лев всяка една. Емисията се вписва във водения от КФН регистър и е следствие  увеличаването на капитала на дружеството.
Основата дейност на дружеството е свързана с производство на електрическа енергия, произведена от възобновяеми електрически източници, проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения, енергоефективни услуги.  Предметът на дейност още включва проектантска, инвеститорска, строително монтажна, ремонтна дейност, както и туристическа, рекламна, търговска и транспортна дейност. В документа за предлагането на ценните книжа е посочено, че с получените средства дружеството ще финансира експанзията в новите бизнес направления – енергетика, ютилите услуги и енергийна ефективност.
Мажоритарният  акционер на дружеството е Дичко Прокопиев, който е и Главен изпълнителен директор и собственик на 94.08% от капитала на дружеството, като притежава пряко 72% и непряко 21.84%  чрез „Глобал Кепитал”ООД, в чието същият е собственик на 95% от капитала.

2. Издаде лиценз на “Експат имоти” АДСИЦ, гр. София, да извършва следната  дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/.Потвърди проспект за публично предлагане на 1 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от “Експат имоти” АДСИЦ, гр. София, в резултат на първично увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в публичния регистър.
Учредители са  адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко” със 70% от капитала и ДФ „Европа” – с 30%. В Съвета на директорите на дружеството влизат Мирослава Обретенова, Ростислав Банчев и Андрей Брешков.   Дружеството възнамерява да инвестира в имоти с жилищно, търговско , бизнес и хотелско предназначение, както и в селскостопанска земя и земя от горския фонд с перспектива за застрояване.

3. Потвърди проспект  за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Кристера” АД, гр. Попово. Емисията е в размер на 4 500 000 евро, разпределени в 4 500 броя обикновени, корпоративни, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с ISIN код BG 2100009070, с плаващ купон в размер на 6-месечен EURIBOR + 4.25% годишно, шестмесечен период на лихвени плащания, срок на облигационния заем – 60 месеца, датата на емитиране на облигациите е 23.04.2007 г. и падеж 23.04.2012 г.

4. Отнема правото за упражняване на дейност като брокер на Димитринка Граматикова  във връзка с установени нарушения на разпоредбите на Наредба №1. 

5. Издаде лиценз за доброволно здравно осигуряване на  „Здравноосигурителна компания ЦКБ” ЕАД, гр. София. Съветът на директорите е в състав: Никола Грънчаров, Милен Марков, Велислава Балтова и Володя Войски.
Основният акционер, притежаващ пряко 100 % от капитала на дружеството е „ЦКБ Груп Асет Мениджмънт” ЕАД, който придобива 1 000 000 броя акции с номинал 1 лев. „ЦКБ Груп Асет Мениджмънт” ЕАД е дружество с капитал 150 000 000 лева, като едноличен собственик на капитала е „Химимпорт” АД.
Дружеството ще предоставя следните видове здравноосигурителни пакети: „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”, „Извънболнична медицинска помощ”, „Болнична медицинска помощ”, „Допълнителни здравни услуги и стоки” и „Възстановяване на разходи”.

6. Издаде лиценз за извършване на дейност по застраховане на „ЗЕАД „ЦКБ Живот”, гр. София (в процес на учредяване).  Предметът на дейност на дружеството е застраховане на лица срещу събития, свързани с живота и ще предлага застраховките „Живот и рента”, „Женитбена и детска застраховка”, „Допълнителна застраховка” и „Злополука”.  Капиталът на дружеството е в размер на 6 400 000 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев.
Едноличен собственик на дружеството е „ЦКБ Груп Асет Мениджмънт” ЕАД. Съветът на директорите е в състав: Ярослава Кръстева, Здравка Димитрова и Цветан Давидков.

7. Прие указания по прилагането и тълкуването на чл. 261, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането по повод искане от Гаранционния фонд относно прилагането и тълкуването на чл. 261, ал. 1 във връзка с член 202 от КЗ.
Според приетите указания в случаите, когато при  настъпване на застрахователно събитие по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, датата на застрахователното събитие е в срока, отбелязан върху знака, застрахователят е императивно обвързан пред третите увредени лица от издадения от него удостоверителен документ за валидността на застраховката.
Указанията ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Документи” – „Указания и изисквания”.

8. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/
С  проектонаредбата се актуализира списъкът на регулираните пазари в държави членки и трети държави, на които се търгуват ценните книжа, в които е допустимо инвестирането на средствата на пенсионните фондове, както и индексите на тези пазари, включващи акциите, определени в КСО.  С предложените промени в наредбата се разширява и кръгът на рейтинговите агенции, чиито рейтингови оценки на банки се признават за целите на инвестиране на средствата на фонд за допълнително пенсионно осигуряване в банкови депозити по чл.176, ал.1, т.5 и 14 от КСО. Досегашният подход на изчерпателно изброяване на 3 рейтингови агенции се заменя от изискването рейтинговите агенции да са признати съгласно Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции.
Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН и ще бъде съгласуван със заинтересованите страни.