Резултати от приключена проверка на “Д.И.С.Л. Секюритис”АД

В резултат на извършена проверка на дейността на “Д.И.С.Л. Секюритис” АД, с цел съобразяване на дейността му с изискванията на ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му, на инвестиционния посредник са  направени следните препоръки:
 
1. Съгласно изискванията на Наредба № 35 от 17 октомври 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (Наредба № 35) притежаваните от дружеството акции на „БФБ- София” АД поради своя характер  да не се отнасят в търговски, а в инвестиционен портфейл и да се провизират само в таблица в „CR SA-Кредитен риск, кредитен риск на насрещната страна и свободни доставки: стандартизиран подход”.
2.  Да внесе в КФН актуализираните „Правила за оценка и управление на риска”, изменени и допълнени с  Решение на СД на дружеството на 21.06.2007 г.  
3. Да подготви и приеме адекватни правила и процедури за идентификация на рискови клиенти и операции във връзка с изпълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари при сделки с финансови инструменти в 7-дневен срок от връчване на констативния протокол. 
4. След одобрение на правилата за мерките срещу изпиране на пари от Агенцията за финансово разузнаване да представи правилата в КФН в 2-дневен срок от узнаване на одобрението.