Резултати от приключена тематична проверка на „Обединена българска банка” АД

В резултат на извършена проверка на дейността на „Обединена българска банка” АД и конкретно на изпълнението на функциите по вътрешен контрол в банката, са отправени следните препоръки:
1. Предвид влизането в сила на Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38) и Закона за пазарите на финансови инструменти от 01.11.2007 г. и необходимостта от формирането на отделни звена за вътрешен контрол и вътрешен одит в банките, „Обединена българска банка” АД трябва да създаде независим отдел за вътрешен контрол по Наредба № 38.

2. Отделът следва да бъде създаден до 31.10.2007 г. като в Комисията за финансов надзор (КФН) се представят правила и процедури за работата му, както и доказателства, че той е независим и функционира съобразно чл. 76-80 от Наредба № 38.

3. Доказателствата за създаването на независим отдел за вътрешен контрол следва да се представят в КФН в 7-дневен срок от влизане в сила на Наредба № 38.