Резултати от приключена проверка на “Делтасток” АД

С цел съобразяване на дейността на “Делтасток” АД с изискванията на ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му, на инвестиционния посредник са направени следните препоръки:
 1. Текстът на декларацията по чл. 19, ал. 1 от Наредба № 1 следва да се съобрази с настоящата редакция на посочената разпоредба, като отпадне изискването  клиентът  да декларира, дали е вътрешно лице.
 2. Заверката на копията на документа за самоличност следва да стават, съобразно изискването на чл. 13, ал. 4 от Наредба № 1.
            3. “Делтасток” АД да организира своята дейност, свързана с наблюдение и анализ на риска като  води ежедневна отчетност, съгласно разпоредбата на чл. 143, ал. 1 от Наредба № 35, като за целта от деня, следващ деня на връчване на констативния протокол, ИП “Делтасток” АД следва да представя в КФН в продължение на 5 работни дни оборотна ведомост, счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и ОКАЛ, към съответните дати.
 4. В 10 дневен срок от връчване на констативния протокол ИП следва да  внесе в КФН  надлежно документирана и одобрена от управителния орган на инвестиционния посредник стратегия за търгуване на позициите или подпортфейлите, включваща очакван период на държане; ясни правила и процедури за активно управление на позициите; ясно определени правила и процедури за наблюдение на позициите в съответствие със стратегията за търгуване на инвестиционния посредник, включително наблюдение на оборота и на просрочените позиции в търговския портфейл.
 5. В едномесечен срок от връчване на констативния протокол по проверката ИП следва да внесе в КФН правила и процедури по чл. 12, ал. 2, т. 1 и 2, чл. 13, ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 76 и чл. 150   от Наредба № 35.
     6. “Делтасток” АД да извършва периодична вътрешна проверка за съответствие на дейността на ИП с приетите политики и процедури, съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № 35.
           7. “Делтасток” АД да изготвя ежемесечно протоколи за вътрешни проверки за независим преглед на точността и независимостта на пазарните цени съгласно изискването на чл. 17, ал. 1 от Наредба № 35, като в тримесечен срок от връчване на констативния протокол от проверката внася ежемесечните отчети в КФН.
           8. ИП следва да разпространява информацията, посочена в чл. 147 и 148 от Наредба № 35, чрез своята интернет страница, както и при поискване на хартиен носител на своите клиенти и заинтересувания лица.

Връчени са актове за установяване на административно нарушение, както следва:
– по чл. 12, ал. 2, т. 1 от Наредба № 35 – ИП няма документирани правила и процедури за оценъчния процес, включващи ясно определени отговорности в различните области, свързани с изготвянето на оценките, източниците на пазарна информация и преценката за тяхното съответствие, честотата на независимото оценяване, избрания час за цени при закриване на позицията, процедурите за коригиране на оценките и процедурите за месечно и инцидентно потвърждаване на оценките.
– по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 35- ИП не е приел ясно определена политика и процедури относно включването на позиции и цялостното управление на търговския портфейл.
– по чл. 18, ал. 1 от Наредба № 35- ИП не е приело документирани и одобрени от управителния орган процедури за корекция на оценките.
– по чл. 76 от Наредба № 35- ИП не е приело административни и счетоводни процедури,  които да гарантират установяването и документирането на всички големи експозиции.
         –    по чл. 150 от Наредба № 35 – ИП не е приело писмени правила за изпълнение на               изискванията за разкриване на информация, както и правила за оценка на адекватността  на разкриването  на информацията, включително за тяхното потвърждаване и честота.