Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2007 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2007 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки за пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, представени в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.09.2007 г. в трите вида пенсионни фондове – задължителните универсален и професионален пенсионен фонд и фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Не са публикувани данни за фондове за доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, тъй като въпреки издадените през тази година две разрешения за управление на фонд от този вид, към края на периода за тях все още няма регистрирани професионални схеми с осигурени лица.
Общият размер на нетните активи в трите вида пенсионни фондове премина границата от 2 милиарда лева и достига 2 159 154 хил. лв. в края на септември 2007 г. В сравнение с 30.09.2006 г.  е регистриран ръст на активите от 56,66 на сто.
Общият брой на осигурените лица в универсалните, професионалните и доброволните фондове към 30.09.2007 г. е 3 354 949 души, като нараства спрямо 30.09.2006 г. със 7,05 на сто. В универсалните пенсионни фондове 50,56 на сто от осигурените лица са мъже и 49,44 на сто жени, в професионалните – мъжете са 84,78 на сто, а жените – 15,22 на сто и в доброволните – 57,95 на сто са мъже и 42,05 на сто са жени.
Средната възраст на осигурените лица в универсалните фондове е 33,6 г., в професионалните – 42,1 г. и в доброволните – 46,2 г.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2007 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.09.2007 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.