Решения на КФН от заседание на 07.11.2007 г.

На свое  заседание от 07.11.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде на „ЕФГ  Секюритис България” ЕАД т.нар. „пълен” лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Дружеството е с капитал от 2 500 000 лв.
Едноличен собственик на инвестиционния посредник е „И ЕФ ДЖИ Ню Юръп Холдинг Б.В.”. В съвета на директорите влизат – Асен Ягодин, Виктор Асер, Константинос Вусвунис, Абис Левис, Драгомир Великов.
В представените документи е посочено, че „ЕФГ  Секюритис България” ЕАД ще бъде приемник на „Българска Пощенска Банка”АД във функцията й на инвестиционен посредник.
„ЕФГ  Секюритис България” ЕАД следва да внесе встъпителната вноска във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа в 14-дневен срок.

2. Издаде на  управляващото дружество “Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Адванс IPO Фонд”. Номиналната стойност на един дял е 1 евро.
Фондът е с умерено до високо ниво на риск. Активите му ще се инвестират предимно в акции на компании от Централна и Източна Европа, които предстои да бъдат допуснати в срок не по-дълъг от една година от издаването им за търговия на официален пазара на фондова  борса или друг регулиран пазар, както и в акции на компании от същия регион, които се реализирали първично публично предлагане не по-късно от една година на осъществяване на инвестицията, акции на непублични компании, които планират да реализират първично публично предлагане в бъдеще. Максималният срок на държане на позицията ще бъде до една година от листването на компанията на съответния пазар.
Фондът ще инвестира до 90% в акции и не по-малко от 10% в свръхликвидни инструменти

3. Налага временна забрана на търгово предложение от “Драфт” ЕООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща” ООД, гр. София на акциите на „ЕАЗ” АД, гр. Пловдив от останалите акционери на дружеството.

4. Вписа последваща емисия акции на „Корпорация за технологии и иновации Съединение” АД. Емисията е в размер на 1 000 008 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Издадена е в резултат на увеличение капитала на дружеството от 2 000 000 лв. на 3 000 008 лв.
5. Вписа последваща емисия акции на „Честърфийлд” АД. Емисията е в размер на 600 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Издадена е в резултат на увеличение капитала на дружеството от 50 000 лв. на 650 000 лв.

6. Вписа последваща емисия акции “Химимпорт” АД. Емисията е в размер на 19 999 984  лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Издадена е в резултат на увеличение капитала на дружеството от 130 000 000 лв. на 149 999 984  лв.
7. Вписа „Сингулар” АДСИЦ като публично дружество, както и емисия, представляваща съдебнорегистрирания капитал  на дружеството, в размер на 650 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.
8. Издаде одобрение на  „Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ за замяна на обслужващо дружество ”Гея-Дек” ЕООД с ново дружество – „Юнивърсъл Имоти” ЕООД (за дейности по поддръжката, управлението и експлоатацията на недвижими имоти).
9. Одобри лицата, които да бъдат допуснати до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 1 и 2 декември 2007 г.
Списъците с имената на кандидатите  ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН.

10. Прие на първо четене проект на Наредба за допълнение на Наредба №24 за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени от МПС. Проектът предвижда преди сключването на „Гражданска отговорност” лицето да представи копие на втората част на свидетелството за регистрация на моторното превозно средство, или копие от митническа декларация, фактура или друг документ, съдържащ номера на рама на моторното превозно средство. Съществуващата практика показва наличието на значителен брой грешки в информацията за регистрационния номер и номера на рама на моторното превозно средство, която застрахователите предават в КФН и ГФ. В резултат на това при съпоставянето на информацията получавана от МВР за регистрационния номер и номера на рама с тази, получавана от застрахователите, се получава разминаване и незастрахованите моторни средства не могат да бъдат нееднозначно идентифицирани.

Проектът ще бъде изпратен за съгласуване на Асоциацията на българските застрахователи и на Гаранционния фонд, също така ще бъде публикуван на страницата на КФН.