Съобщение относно историческата финансова информация, която следва да бъде представяна в проспектите за публично предлагане на ценни книжа

Относно историческата финансова информация, която следва да бъде представяна в проспектите за публично предлагане на ценни книжа на предприятия, изготвящи финансовите си отчети на консолидирана и неконсолидирана основа, във връзка с изискванията на Регламент 809/2004 на Европейската комисия от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами и съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 211/2007 на комисията от 27 февруари 2007 година за изменение на Регламент 809/2004 за прилагане на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на финансовата информация, съдържаща се в проспектите, в случаите, когато емитентът има комплексна финансова история или е поел значително финансово задължение. 
Предвид обстоятелството, че от 01.01.2007 г. разпоредбите на Регламент 809/2004 имат пряко действие на територията на Република България, като държава-членка на Европейския съюз (ЕС), прилаганите към Регистрационния документ от проспекта за публично предлагане на ценни книжа (дялови, дългови и деривативни ценни книжа) финансови отчети на дружествата, следва да бъдат съобразени с изискванията по т. 20.1 от Приложение I, т. 13.1 от Приложение IV, т. 8.2 от Приложение VII и т. 11.1 от Приложение IX на горецитирания Регламент.
Регламент 809/2004 изисква в Регистрационния документ да се съдържа одитирана историческа информация за емитента за последните 3 финансови години или такъв по-къс период, през който дружеството е имало дейност, която да бъде изготвена в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС). Регламент 809/2004 поставя изискването относно съдържанието на финансовите отчети с оглед привеждането им във формат, съответстващ на това, което ще бъде възприето в следващите публикувани годишни финансови отчети на емитента. Ако емитентът не е изготвял финансовите си отчети по МСС за последните 3 години, преди годината на публичното предлагане, е необходимо той да ги преработи по МСС за целите на проспекта. Отделно от това, чл. 35, т. 1 от Регламент 809/2004 посочва, че задължението на емитента от ЕС по т. 20.1 на Приложение I, относно преработване в проспекта на историческата финансова информация съгласно Регламент 1606/2002 (т.е по МСС), не касае периодите преди 01.01.2004 г., т.е. след визирания период преработката на финансовите отчети е задължителна.
Историческата годишна финансова информация задължително трябва да бъде одитирана и да съдържа одиторски доклад за всяка година.
В Регламент 211/2007, изменящ Регламент 809/2004 (влязъл в сила от края на месец февруари 2007 г.) се уреждат случаите на ,,комплексна финансова история” и ,,значителен финансов ангажимент”, при които финансовото състояние на емитента е много тясно свързано с други дружества, с оглед на което е необходимо да се представи финансова информация и за тези дружества в проспекта, за да могат инвеститорите да преценят адекватното финансово състояние и перспективи пред емитента.
В тази връзка за ,,комплексна финансова история” се възприемат случаите когато:
• дейността на емитента към датата на изготвяне на проспекта не се представя адекватно от историческата финансова информация на последния, изискуема по т. 20.1, параграф 1 на Приложение I; и
• горепосочената неадекватност ще попречи на инвеститорите да вземат информирано инвестиционно решение; и
• информацията, касаеща цялостното предприятие и дейност на емитента, позволяваща взимането на информирано решение от страна на инвеститорите, се съдържа във финансовите отчети на друго дружество;
• емитентът е осъществил значително придобиване, което не е намерило отражение във финансовите му отчети;
• емитентът е наскоро образувано дружество с холдингова структура;
• в структурата на емитента са включени дружества, които са били под общ контрол, но не са отговаряли на правно-счетоводните изисквания да формират икономическа група;
• емитентът е създаден като отделно дружество след преобразуване (разделяне/отделяне).
За ,,значителен финансов ангажимент” се приема случая, когато емитентът е обвързан от договор за извършване на сделка, в резултат на която ще настъпи значителна брутна промяна, т.е. промяна с повече от 25% на стойностите на индикатор относно размера на бизнеса на емитента, като например стойност на активите, продажбите, приходите и др.