Решения на КФН от заседание на 22 .10.2007 г.

На свое  заседание от 22 .10.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Одобри коригирано търгово предложение от „НЕФ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ” ООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. София на акции на „Българска телекомуникационна компания” АД /БТК АД/, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 11.30 лв.

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, гр. Велико Търново. Емисията е в размер на 3 900 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 2 лв. всяка.

Основни акционери на дружеството са – Радослав Владев, притежаващ 44.55% от капитала, Красимир Гърдев с 44.55% и Ивайло Маринов с 9.90%. Емитентът е част от икономическа група в позицията на  дружество-майка. Притежава 100% от капитала на следните дружества  – „ЦБА – Русе” ЕООД, „ЦБА – Велико Търново” ЕООД, „ЦБА – Габрово” ЕООД.

Основата дейност на дружеството е свързана с проектирането, изграждането и пускането в действие на множество търговски обекти за търговия на дребно – супермаркети, обединени в обща търговска мрежа – ЦБА. Част от дейността на дружеството и дъщерните му дружества включва привличането на съществуващи търговски обекти за продажба на хранителни продукти на дребно чрез т.нар. „асоцииране” за работа в рамките на търговска мрежа „ЦБА”.

3. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на акции, издадени от „Етропал” АД, гр. Етрополе. Емисията е в размер на 5 000 000 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, представляващи съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

„Етропал” АД е водеща фирма в производството на медицински изделия за еднократна употреба. Дружеството е част от икономическата група на „Еврохолд България” АД, което притежава 93.71% от капитала на „Етропал” АД. Емитентът има 10 дъщерни дружества, в шест от които има 100% участие.

4. Одобри промени в устава на „Улпина” АДСИЦ, които ще бъдат гласувани от ОСА на дружеството.