Одобрени са нови образци на справки по реда на чл. 38 ал. 1 и чл. 40, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти и по реда на чл. 85, ал. 1 и чл. 87 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Уведомяваме инвестиционните посредници (ИП), че във връзка с горецитираните разпоредби, в сила от 01.11.2007 г., Заместник – председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” одобри образци на справки, както следва:
1. По реда на чл. 38 ал. 1 от ЗПФИ, чиято разпоредба изисква ИП да уведомява комисията за сключените от него на територията на Република България сделки с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, при първа възможност, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на сключване на сделката.
2. По реда на чл. 40, ал. 2 от ЗПФИ, чиято разпоредба изисква ИП два пъти годишно – към 30 юни и 31 декември, в 10-дневен срок от посочените дати да представя списък по образец, определен от заместник-председателя, на лицата притежаващи пряко или чрез свързани лица 10 или над 10 на сто от капитала и / или от гласовете в общото събрание на дружеството, определени съгласно чл. 148 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или които могат да го контролират, както и данни за притежавания от тях дял от капитала и / или от гласовете в общото събрание.
3. По реда на чл. 85, ал. 1 от Наредба № 38, чиято разпоредба изисква ИП да уведомява комисията в срок от 7 дни за възникване или промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на ИП, воден от Комисията за финансов надзор в срокове, определени в същата разпоредба.
4. По реда на чл. 87 от Наредба № 38, чиято разпоредба изисква ИП, който извършва сделки и дейности с финансови инструменти в трета държава  да уведомява комисията в срок 3 работни дни за извършените през изтеклата седмица сделки и дейности в чужбина за своя сметка и за сметка на клиенти, за пазарното състояние, за съхраняването и осъществяването на правата по чуждестранните финансови инструменти, които инвестиционният посредник притежава, за своя сметка или за сметка на клиенти или които се притежават пряко от негови клиенти.
Следва да имате предвид, че неизпълнението на разпоредбите на чл. 38, ал. 1 и чл. 40, ал. 2 от ЗПФИ, съответно чл. 85, ал. 1 и чл. 87 от Наредба № 38 представлява административно нарушение по реда на чл. 127 от цитирания закон.

Формата на утвърдените образци може да намерите на интернет страницата на КФН с  адрес: www.fsc.bg, Раздел „Документи”,  Рубрика „Форми и образци на документи”.