Решения от заседание на КФН на 29.09.2020 г.

На заседанието си на 29.09.2020 г. КФН реши:
 
1. От разгледаните до 29.09.2020 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 14 и 15 ноември 2020 г., се допускат съответните лица със следните входящи номера на заявленията:
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 14 ноември 2020 г., се допускат:
 

Входящ номер
1. РГ-06-2293-1 от 10.09.2020 г.
2. РГ-06-2294-1 от 10.09.2020 г.
3. РГ-06-2295-1 от 10.09.2020 г.
4. РГ-06-2296-1 от 10.09.2020 г.
5. РГ-06-2298-1 от 10.09.2020 г.

 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 15 ноември 2020 г., се допускат:
 

Входящ номер
1. РГ-06-2284-1 от 27.08.2020 г.
2. РГ-06-2253-2 от 08.09.2020 г.
3. РГ-06-2247-2 от 08.09.2020 г.
4. РГ-06-2039-1 от 09.09.2020 г.
5. РГ-06-2265-1 от 10.09.2020 г. 
6. РГ-06-2297-1 от 11.09.2020 г.
7. РГ-06-2050-1 от 14.09.2020 г.

 
Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит.
Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението за допускане до изпит в едномесечен срок от подаването му.
Документите ще бъдат разглеждани поетапно, според реда на подаването им, през целия срок за подаване на документи и след изтичането му.
Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит. Обстоятелството, че даден входящ номер на заявление на кандидат не фигурира в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им.
Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват.
В писмото, с което всеки от кандидатите ще бъде уведомен относно допускането до изпит, ще бъдат посочени срокове за заплащане на таксата.
Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.
 
2. Съгласува избора на „Захаринова Нексиа“ ООД и „Ековис Одит България“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД и на управляваните от него фондове.
 
3. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург, с което я уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на 10 класa ценни книжа на 3 подфонда на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
4. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Финансова къща Евър“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник.
 

Решения от заседание на КФН на 29.09.2020 г.


На заседанието си на 29.09.2020 г. КФН реши:
 
1. От разгледаните до 29.09.2020 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 14 и 15 ноември 2020 г., се допускат съответните лица със следните входящи номера на заявленията:
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 14 ноември 2020 г., се допускат:
 
Входящ номер
1. РГ-06-2293-1 от 10.09.2020 г.
2. РГ-06-2294-1 от 10.09.2020 г.
3. РГ-06-2295-1 от 10.09.2020 г.
4. РГ-06-2296-1 от 10.09.2020 г.
5. РГ-06-2298-1 от 10.09.2020 г.
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 15 ноември 2020 г., се допускат:
 
Входящ номер
1. РГ-06-2284-1 от 27.08.2020 г.
2. РГ-06-2253-2 от 08.09.2020 г.
3. РГ-06-2247-2 от 08.09.2020 г.
4. РГ-06-2039-1 от 09.09.2020 г.
5. РГ-06-2265-1 от 10.09.2020 г. 
6. РГ-06-2297-1 от 11.09.2020 г.
7. РГ-06-2050-1 от 14.09.2020 г.
 
Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит.
Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението за допускане до изпит в едномесечен срок от подаването му.
Документите ще бъдат разглеждани поетапно, според реда на подаването им, през целия срок за подаване на документи и след изтичането му.
Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит. Обстоятелството, че даден входящ номер на заявление на кандидат не фигурира в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им.
Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват.
В писмото, с което всеки от кандидатите ще бъде уведомен относно допускането до изпит, ще бъдат посочени срокове за заплащане на таксата.
Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.
 
2. Съгласува избора на „Захаринова Нексиа“ ООД и „Ековис Одит България“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД и на управляваните от него фондове.
 
3. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург, с което я уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на 10 класa ценни книжа на 3 подфонда на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
4. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Финансова къща Евър“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник.
 

Решения от заседание на КФН на 24.09.2020 г.


На заседанието си на 24.09.2020 г. КФН реши:
 
1. Вписва последваща емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД. Емисията е в размер на 3 399 999 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 6 800 000 лева на 10 199 999 лева.
Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Одобрява Росица Радилова – Недялкова и ИП „МК Брокерс“ АД, представлявано от Иван Вълчев, за членове на Съвета на директорите на управляващо дружество (УД) „Делтасток управление на активи” ЕАД. Изпраща писмо до УД „Делтасток управление на активи” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на Росен Георгиев, Николай Колев и Петър Петров за членове на СД на дружеството.
 
3. Утвърждава „Ековис Одит България“ ООД и „Одит – Корект“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на ЗД „ОЗОК Инс” АД.
 
4. Одобрява Глория Димитрова за член на управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“ АД.

5. Освобождава за 2020 г. „Астра Биоплант” ЕООД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

6. Определя съществена трета държава – САЩ, във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави, съгласно чл. 117 от Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Нивото на антицикличния буфер за четвърто тримесечие на 2020 г. за експозиции към тази държава е 0%.
 

Решения от заседание на КФН на 24.09.2020 г.


На заседанието си на 24.09.2020 г. КФН реши:
 
1. Вписва последваща емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД. Емисията е в размер на 3 399 999 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 6 800 000 лева на 10 199 999 лева.
Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Одобрява Росица Радилова – Недялкова и ИП „МК Брокерс“ АД, представлявано от Иван Вълчев, за членове на Съвета на директорите на управляващо дружество (УД) „Делтасток управление на активи” ЕАД. Изпраща писмо до УД „Делтасток управление на активи” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на Росен Георгиев, Николай Колев и Петър Петров за членове на СД на дружеството.
 
3. Утвърждава „Ековис Одит България“ ООД и „Одит – Корект“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на ЗД „ОЗОК Инс” АД.
 
4. Одобрява Глория Димитрова за член на управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“ АД.

5. Освобождава за 2020 г. „Астра Биоплант” ЕООД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

6. Определя съществена трета държава – САЩ, във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави, съгласно чл. 117 от Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Нивото на антицикличния буфер за четвърто тримесечие на 2020 г. за експозиции към тази държава е 0%.
 

Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) поднови решението си относно прага за уведомяване на нетни къси позиции за период от три месеца


Европейският орган за ценни книжа и пазари поднови решението си временно да изиска от притежателите на нетни къси позиции в акции, търгувани на регулиран от Европейския съюз пазар, да уведомят съответния национален компетентен орган, ако позицията надвишава 0,1% от емитирания акционерен капитал на съответния емитент.
 
Пандемията COVID-19 продължава да има сериозни неблагоприятни ефекти върху реалната икономика в ЕС, като всички перспективи за бъдещо възстановяване остават несигурни. В този контекст решението е обусловено от необходимостта националните компетентни органи и ЕОЦКП да бъдат информирани относно функционирането на пазарите и съществуването на заплахи за финансовата стабилност на ранен етап. Този процес от своя странна ще позволи предприемането на своевременни действия в случай на необходимост.
 
Мярката се прилага от 18 септември 2020 г. за период от три месеца. Временните задължения за прозрачност се прилагат за всяко физическо и/или юридическо лице, независимо от държавата им на пребиваване. Те не се прилагат за акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, където основното място за търговия с акции се намира в трета държава.
Решението може да прочете на официалната страница на ЕОЦКП: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-renews-its-decision-requiring-net-short-position-holders-report-position-0

Данни за застрахователния пазар към края на второто тримесечие 2020 г.


Представените справки и отчети на застрахователите и презастрахователите по общо застраховане и животозастраховане съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и тримесечни количествени справки съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на второто тримесечие на 2020 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика”.

Решения от заседание на КФН на 17.09.2020 г.


На заседанието си на 17.09.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия дялове, които ще бъдат издадени от национален договорен фонд (НДФ) от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, гр. София.
Емисията е  в размер до 3 868 000 броя безналични, поименни, непривилегировани дялове с право на глас, с номинална стойност 10 лева и емисионна стойност 12,20 лева, и е в резултат на увеличаване на капитала на НДФ.
Вписва посочената емисия дялове, в процес на емитиране, в регистрите, водени от КФН.
 
2. Одобрява Димитър Калъпов за член на Съвета на директорите на Управляващото дружество „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД.
 
3. Утвърждава „Ековис Одит България“ ООД и „Одит – Корект“ ООД като одитори,  които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
4. Изпраща нотификация до всички държави членки на ЕС, както и до Кралство Норвегия, Исландия и Велико херцогство Лихтенщайн във връзка с намерението на „АКРЕА” ЕOOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на тяхна територия.
 
5. Изпраща нотификация до надзорния орган на Република Гърция във връзка с намерението на ЗД „ЕВРОИНС” АД да разшири обхвата на застрахователната си дейност при условията на правото на установяване в страната, чрез клон, по следните класове застраховки от Раздел II, буква „А” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането: т. 2 „Заболяване”,  т. 6 „Плавателни съдове (морски, езерни, речни и плавателни по канали съдове)”, т. 7 „Товари по време на превоз (включително стоки, багажи и др.)”, т. 12 „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове (морски, езерни, речни и плавателни по канали съдове)“, т. 13 „Обща гражданска отговорност”, т. 15 „Гаранции” и т. 17  „Правни разноски”.
   
6. Изпраща нотификация до надзорния орган на Република Гърция във връзка с намерението на „ЗК ЛЕВ ИНС” АД да разшири обхвата на извършваната от него дейност в Република Гърция при условията на свободата на предоставяне на услуги по следните класове застраховки от Раздел II, буква „А” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането: т. 1 „Злополука /включително трудова злополука и професионални заболявания/, т. 3 „Сухопътни превозни средства /без релсови превозни средства/, т. 7 „Товари по време на превоз (включително стоки, багажи и др.)”, т. 8 „Пожар и природни бедствия“ и  т. 9 „Други вреди на имущество” .
 
7. Изпраща нотификация до надзорния орган на Кралство Испания във връзка с намерението на „ЗК ЛЕВ ИНС” АД да извършва дейност на територията на страната при условията на свободата на предоставяне на услуги по следните класове застраховки от Раздел II, буква „А” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането:  т. 1 „Злополука /включително производствени злополуки и професионални заболявания/,  т. 3 „Сухопътни превозни средства /без релсови превозни средства/”, т. 8 „Пожар и природни бедствия“, т. 9 „Други вреди на имущество”, т. 10 „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, т. 13 „Обща гражданска отговорност”, т. 14 „Кредити”, т. 15 „Гаранции” и т. 18 „Помощ при пътуване (Асистанс)”.
 
8. Приема да спазва в надзорната си практика Насоки относно стрес тестовете за ликвидност в предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и алтернативните инвестиционни фондове (ESMA34-39-897), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.
 
9. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), с което я уведомява, че предприетите мерки от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на 1 клас ценни книжа на подфонд CAT BOND на инвестиционно дружество Schroder GAIA SICAV.
 
10. Изпраща писмо до „Делта Кредит” АДСИЦ, гр. София, с искане за коригиране на констатирани несъответствия в проекта на устава, за който дружеството е поискало одобрение.
 
11. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Трейдинг 212” ЕООД (предишно наименование „Авус Капитал“ ЕООД) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Федерална Република Германия.
 
12. Изпраща писмо до управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от затворен тип.

Решения от заседание на КФН на 17.09.2020 г.


На заседанието си на 17.09.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия дялове, които ще бъдат издадени от национален договорен фонд (НДФ) от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, гр. София.
Емисията е  в размер до 3 868 000 броя безналични, поименни, непривилегировани дялове с право на глас, с номинална стойност 10 лева и емисионна стойност 12,20 лева, и е в резултат на увеличаване на капитала на НДФ.
Вписва посочената емисия дялове, в процес на емитиране, в регистрите, водени от КФН.
 
2. Одобрява Димитър Калъпов за член на Съвета на директорите на Управляващото дружество „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД.
 
3. Утвърждава „Ековис Одит България“ ООД и „Одит – Корект“ ООД като одитори,  които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
4. Изпраща нотификация до всички държави членки на ЕС, както и до Кралство Норвегия, Исландия и Лихтенщайн във връзка с намерението на „АКРЕА” ЕOOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на тяхна територия.
 
5. Изпраща нотификация до надзорния орган на Република Гърция във връзка с намерението на ЗД „ЕВРОИНС” АД да разшири обхвата на застрахователната си дейност при условията на правото на установяване в страната, чрез клон, по следните класове застраховки от Раздел II, буква „А” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането: т. 2 „Заболяване”,  т. 6 „Плавателни съдове (морски, езерни, речни и плавателни по канали съдове)”, т. 7 „Товари по време на превоз (включително стоки, багажи и др.)”, т. 12 „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове (морски, езерни, речни и плавателни по канали съдове)“, т. 13 „Обща гражданска отговорност”, т. 15 „Гаранции” и т. 17  „Правни разноски”.
   
6. Изпраща нотификация до надзорния орган на Република Гърция във връзка с намерението на „ЗК ЛЕВ ИНС” АД да разшири обхвата на извършваната от него дейност в Република Гърция при условията на свободата на предоставяне на услуги по следните класове застраховки от Раздел II, буква „А” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането: т. 1 „Злополука /включително трудова злополука и професионални заболявания/, т. 3 „Сухопътни превозни средства /без релсови превозни средства/, т. 7 „Товари по време на превоз (включително стоки, багажи и др.)”, т. 8 „Пожар и природни бедствия“ и  т. 9 „Други вреди на имущество” .
 
7. Изпраща нотификация до надзорния орган на Кралство Испания във връзка с намерението на „ЗК ЛЕВ ИНС” АД да извършва дейност на територията на страната при условията на свободата на предоставяне на услуги по следните класове застраховки от Раздел II, буква „А” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането:  т. 1 „Злополука /включително производствени злополуки и професионални заболявания/,  т. 3 „Сухопътни превозни средства /без релсови превозни средства/”, т. 8 „Пожар и природни бедствия“, т. 9 „Други вреди на имущество”, т. 10 „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, т. 13 „Обща гражданска отговорност”, т. 14 „Кредити”, т. 15 „Гаранции” и т. 18 „Помощ при пътуване (Асистанс)”.
 
8. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоки относно стрес тестовете за ликвидност в предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и алтернативните инвестиционни фондове (ESMA34-39-897), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.
 
9. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), с което я уведомява, че предприетите мерки от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на 1 клас ценни книжа на подфонд CAT BOND на инвестиционно дружество Schroder GAIA SICAV.
 
10. Изпраща писмо до „Делта Кредит” АДСИЦ, гр. София, с искане за коригиране на констатирани несъответствия в проекта на устава, за който дружеството е поискало одобрение.
 
11. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Трейдинг 212” ЕООД (предишно наименование „Авус Капитал“ ЕООД) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Федерална Република Германия.
 
12. Изпраща писмо до управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от затворен тип.

Комисията за финансов надзор предупреждава потребителите и потенциалните инвеститори за финансови измами от интернет сайт ,,Brokerz.com”


Приоритетно и с висока степен на важност Комисията за финансов надзор предупреждава потребителите и потенциалните инвеститори в България и в чужбина за незаконна дейност – измами в особено големи финансови размери от интернет сайт „Brokerz.com”. В Комисията са постъпили многобройни жалби както от български, така и от чуждестранни граждани, затова КФН предупреждава обществеността за възможността от финансови измами. С цел информираност Комисията за финансов надзор комуникира предприетите мерки в локален и в международен план по казуса „Brokerz.com”.
От началото на 2020 г. в КФН са постъпили значителен брой жалби от български и чуждестранни граждани. Жалбите съдържат твърдения, че потребителите са изгубили парични средства, вследствие на извършени измами от страна на интернет платформата за онлайн търговия с финансови инструменти www.brokerz.com, както и свързаните с нея чуждестранни дружества: Group Polo Ltd. и Brokerz Ltd., регистрирано на Сейнт Винсент и Гренадини, и регистрираните в България дружества: ,,Кодексия“ ЕООД, ЕИК 205847631, ,,ЕР ЕС ДИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 203873556, ,,ГЛОБЪЛ МАРКЕТИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 205637907, ,,НОВА КОР“ ЕООД, ЕИК 205601761, ,,НОВАКОР“ ЕООД, ЕИК 205252555, и ,,ОЛМЕДИЯ“ ЕООД, ЕИК 203873556. Електронната страница, която се свързва с „Brokerz.com“ е www.brokerz.com.
Комисията за финансов надзор предупреждава потребителите и обществеността, че посочените дружества нямат издаден от КФН лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по смисъла на закона (чл. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Като причинно-следствена връзка посочените фирми нямат право да извършват подобна дейност на територията на Република България, както и да получават по свои банкови сметки парични средства от инвеститори с цел инвестирането им във финансови инструменти.
Всяка една от жалбите е детайлно анализирана, проследени са паричните потоци, аргументите и фактите, указващи неправомерната дейност от страна на посочените дружества. Комисията извърши комплексна проверка на представените в жалбите или сигналите данни и оказва пълно съдействие на пострадалите лица за удовлетворяване на техните искания. В тази връзка КФН своевременно отговори на получените жалби и сигнали на лицата податели и изпрати подробни писмени отговори с предупреждения и съвети за придържането към необходимите превантивни мерки по отношение на неправомерната дейност на Brokerz.com и дружествата, свързани с интернет платформата.
КФН насочва вниманието на обществеността и конкретно на потенциалните инвеститори, че на първо място във функциите на Комисията е да предоставя или отказва лиценз за инвестиционен посредник на дружество според законовите изисквания, както и да контролира активно и стриктно за спазването им докато дружеството има дейност на територията на Република България. Комисията за финансов надзoр е държавен орган, който осъществява дейността си съобразно предвидените в законите правомощия. При констатиране на административни нарушения на приложимите нормативни изисквания Комисията може да наложи санкция. За реализиране на тази дейност обаче, извършеното следва да бъде доказано по безспорен начин. Санкциониращите и наказателните функции принадлежат на други органи на властта.
Комисията за финансов надзор има за цел и задача да информира компетентните органи и да комуникира с обществото и потенциалните потребители в случай на жалби, доказани злоупотреби от дадено дружество. Ето защо КФН отново апелира потенциaлните инвеститори винаги преди да превеждат парични средства за търговия с финансови инструменти да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното дружество, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни  дейности. Като индикация за това, че потенциалният инвеститор е обект на измама, е обстоятелството, че наименованието на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник, което в някои случаи може и да е идентично с лицензирано такова, се различава от наименованието на дружеството, по чиято сметка следва да се преведат паричните средства. КФН препоръчва на потенциалните инвеститори преди превеждането на парични суми за търговия с финансови инструменти да поискат информация от банката относно титуляра на съответната банкова сметка, след което да направят справка дали лице с такова наименование разполага с лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги.
Бихме искали да обърнем внимание, че предоставянето на инвестиционни услуги и извършването на инвестиционни дейности по занятие може да се осъществява само от акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление на територията на Република България, получило лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник при условията и по реда на ЗПФИ. В този контекст на територията на Република България инвестиционни услуги могат да бъдат предоставяни само от:
– инвестиционни посредници, лицензирани от КФН;
– инвестиционни посредници – банки, лицензирани от БНБ;
– инвестиционни посредници, лицензирани от компетентните органи на други държави членки на Европейския съюз и предоставящи инвестиционни услуги на територията на Република България по реда на Глава 4, Раздел II от ЗПФИ;
– инвестиционни посредници от трета държава, предоставящи инвестиционни услуги на територията на Република България по реда на Глава 4, Раздел III от ЗПФИ.
Проверка на това кои са лицензираните инвестиционни посредници може да се извърши на интернет сайта на КФН – http://www.fsc.bg/bg/, и/или на сайтовете на компетентните органи от Европейския съюз, както и на интернет сайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) –  https://www.esma.europa.eu/. На интернет страницата на КФН е налице и списък на инвестиционните посредници, които са уведомили Комисията за финансов надзор за намерението си да предоставят финансови услуги на територията на Република България: https://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/. Търгуването чрез посредник, който не фигурира в посочените списъци, означава, че същият извършва дейността си незаконно, без да са изпълнени необходимите регулаторни и надзорни изисквания, което съответно води до липсата на гаранция за сигурността на инвестираните средства.
Подробна информация за лицензираните инвестиционни посредници и банки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, е налична на интернет страницата на КФН – http://www.fsc.bg/bg/.
По отношение на конкретния казус с жалбите срещу www.brokerz.com Комисията информира своевременно и с висок приоритет компетентните органи в България от изпълнителната и съдебната власт. Поради големия брой жалби за измами за стотици хиляди евро, КФН проактивно комуникира по казуса с надзорните органи на останалите държави членки на Европейския съюз и трети страни с оглед на факта, че в някои от жалбите се посочват измами на територията на различни от България държави. Имайки предвид значителния брой жалби и сигнали, постъпили в КФН от физически лица, граждани на Европейския съюз (ЕС), Комисията е в процес на подготовка за изпращане на предупредителни съобщения за неправомерната дейност на Brokerz.com до всички надзорни органи в рамките на ЕС.
В България Комисията за финансов надзор информира Държавната агенция „Национална сигурност“ с оглед инициирането на проверки за наличието на съмнение за изпиране на пари през част от дружествата, свързани с Brokerz.com.
От проверка на посочения в жалбите интернет сайт (https:brokerz.com) е видно, че сайтът е собственост и се оперира от Brokerz Ltd., регистрирано на Сейнт Винсент и Гренадини, C/0 Suite 305, Grifith Corporate Centre, Beachmont, PO BOX 1510 Kingston, Saint Vincent and Grenadines. Комисията за финансов надзор е изпратила писмо на вниманието на ръководителите на Financial Services Authority Saint Vincent and the Grenadines (SVGFSA) относно лицензионния режим за дружествата “Brokerz” Ltd., “Novacore” EOOD, “Group Polo” Ltd. и интернет платформата www.brokerz.com. Комисията за финансов надзор е в режим на отговорна комуникация за предприемане на бързи действия за надзор и преразглеждане на лицензионния режим за дружествата Brokerz Ltd., ,,НОВАКОР“ ЕООД, Group Polo Ltd., както и относно тяхната евентуална свързаност с интернет платформата за онлайн търговия Brokerz.com.
Молим, всеки потребител, който възнамерява да осъществи инвестиционна дейност през сайта www.brokerz.com да има предвид, че той няма издаден от КФН лиценз за инвестиционен посредник. Молим и всеки, който е инвестирал през сайта www.brokerz.com да провери статуса на инвестицията си.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие и първото полугодие на 2020 г.


    Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие и първото полугодие на 2020 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
    През второто тримесечие на 2020 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 54 557 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.
    Общо 47 401 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2020 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 164 958 815 лв.
    Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първото полугодие на 2020 г. са общо 101 170. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 349 400 252 лв.
    Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие и първото полугодие на 2020 г. може да намерите в раздел: Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи / 2020.