Решения на КФН от заседание на 20.07.2005 г.

На свое заседание от 29 юли 2005 г. КФН взе следните решения :

1. Прие Наредба за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии от ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор.
Предстои обнародване на наредбата в „Държавен вестник”.

2. Одобри заявление от УД “Ти Би Ай Асет Менидмънт” ЕАД относно прелицензиране на дружеството съобразно услугите по чл. 202, ал. 1 и 2 от ЗППЦК и издаде лиценз, съгласно който дружеството има право да извършва следните дейности :
– Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и инвестиционни дружества от затворен тип, включително :
–  управление на инвестициите
– администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акционерите, разпределение на дивиденти, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове и акции, изпълнение на договори, водене на отчетност.

УД “Ти Би Ай Асет Менидмънт” ЕАД може да предоставя и следните допълнителни услуги, съгласно чл. 202, ал.2 от ЗППКЦ
– Управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително и на такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа по собствена преценка без специални нареждания на клиента
– Предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа

3. Вписа в публичния регистър на КФН емисия акции,  издадени от “Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружествата от 1 236 400 лв.  на 15 225 383 лв.  Емисията е в размер на 13 988 983 броя обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас,  с номинална стойност 1 лв. всяка и емисионна стойност от 1.40 лв.

4. Вписа в публичния регистър на КФН емисия акции,  издадени от “Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружествата от от 650 000 лв. на 20 150 000 лв.  Емисията е в размер на 19 500 000 броя обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка.

 

 

5. Одобри търгово предложение от “Радино” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник ФК “Евър” АД на акции на “Крамекс” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 11.42 лв.

6. Наложи временна забрана на  търгово предложение от “Яйца и птици” АД, с. Дончево, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” АД, гр. София, на акции на “Яйца и птици – Зора” АД, с. Дончево, от останалите акционери на дружеството.

 

Проектът на Кодекс за застраховането е изпратен на Европейската комисия

Днес, 29.07.2005 г., проектът на Кодекс за застраховането, заедно с изготвените таблици за съответствие с европейските директиви, са изпратени на Европейската комисия за изразяване на становище.
На 05.09.2005 г. ще се проведе работна среща между експерти на Европейската комисия и експерти на КФН, на която ще бъде обсъден подготвения проект и неговата степен на съответствие с европейското право. 

 

Приложена е принудителна административна мярка на „Промота България” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължава Съвета на директорите на „Промота България” АД да не предприема никакви действия по разпореждане с дълготрайни материални активи  и да не създава задължения  до свикването и провеждането на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Промота България” АД за 2004 година.
Информира се обществеността за потенциална опасност от извършване на дейност, която застрашава интересите на инвеститора в „Промота България” АД, гр. София.
Пълния текст на решение 477 може да намерите в раздел "Документи".

Отписва се от регистъра емисия облигации, издадена от “Ти Би Ай Кредит” ЕАД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност", издаде решение, с което отписва емисия облигации, издадена от “Ти Би Ай Кредит” ЕАД от регистъра, воден от КФН.

Пълния текст на решение 478 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на управляваните пенсионни фондове от “ДЗИ – Пенсионно осигуряване” АД и ПАД „ЦКБ-СИЛА”

        Управление "Осигурителен надзор" одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от “ДЗИ – Пенсионно осигуряване” АД   пенсионни фондове  –  „ДЗИ – Професионален пенсионен фонд”, „ДЗИ – Универсален пенсионен фонд” и „ДЗИ – Доброволен пенсионен фонд”.

Одобрени са и изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от Пенсионноосигурително акционерно дружество  „ЦКБ-СИЛА” пенсионни фондове – Професионален пенсионен фонд – „ЦКБ-СИЛА”, Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА” и Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА”.

Пълния текст на решенията 471, 472, 473, 474, 475 и 476 може да намерите в раздел “Документи”.

Наложена е принудителна административна мярка спрямо “Вратица” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, с решение задължава СД на “Вратица” АД, Враца, да предложи на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 03.08.2005 г., да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред със следното съдържание: „Освобождаване от отговорност на член на СД на дружеството за дейността му от началото на 2005 г.”.

Пълния текст на решение 466 може да намерите в раздел “Документи”.

“ИСТРУМ ГРУП” АД получи разрешение да извършва дейност като застрахователен брокер

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на “ИСТРУМ ГРУП” АД, Сливен, да извършва дейност като застрахователен брокер.

Пълния текст на решение 470 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са трима членове на надзорния съвет на “ЗПД Витоша” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Георги Абаджиев, Атанас Тилев и Тодор Генчев  за членове на надзорния съвет на “ЗПД Витоша” АД.

Пълния текст на решенията 467, 468, и 469 може да намерите в раздел "Документи".

Приложена е принудителна административна мярка на “Дъб” АД, гр. Враца

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, наложи ПАМ на “Дъб” АД, гр. Враца, във връзка с редовното общо събрание на акционерите на дружеството.

Пълния текст на решение 461 може да намерите в раздел "Документи".

Решениe от заседание на КФН от 20.07.2005г.

Вписва емисия в размер на 188 857 броя обикновени, безналични с право на глас акции, с номинална стойност 10 лева и емисионна стойност  20 лева всяка една от тях, издадени от “Интерлоджик – имоти” АД, гр. София. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството и се вписва в регистъра.