Решениe от заседание на КФН от 20.07.2005г.

Вписва емисия в размер на 188 857 броя обикновени, безналични с право на глас акции, с номинална стойност 10 лева и емисионна стойност  20 лева всяка една от тях, издадени от “Интерлоджик – имоти” АД, гр. София. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството и се вписва в регистъра.