Приложена е принудителна административна мярка на „Промота България” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължава Съвета на директорите на „Промота България” АД да не предприема никакви действия по разпореждане с дълготрайни материални активи  и да не създава задължения  до свикването и провеждането на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Промота България” АД за 2004 година.
Информира се обществеността за потенциална опасност от извършване на дейност, която застрашава интересите на инвеститора в „Промота България” АД, гр. София.
Пълния текст на решение 477 може да намерите в раздел "Документи".