Проектът на Кодекс за застраховането е изпратен на Европейската комисия

Днес, 29.07.2005 г., проектът на Кодекс за застраховането, заедно с изготвените таблици за съответствие с европейските директиви, са изпратени на Европейската комисия за изразяване на становище.
На 05.09.2005 г. ще се проведе работна среща между експерти на Европейската комисия и експерти на КФН, на която ще бъде обсъден подготвения проект и неговата степен на съответствие с европейското право.