Наложена е принудителна административна мярка спрямо “Вратица” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, с решение задължава СД на “Вратица” АД, Враца, да предложи на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 03.08.2005 г., да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред със следното съдържание: „Освобождаване от отговорност на член на СД на дружеството за дейността му от началото на 2005 г.”.

Пълния текст на решение 466 може да намерите в раздел “Документи”.