Управителните органи на Холдинг

Съгласно решение зам.-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"  управителните органи на Холдинг "Асенова крепост" АД се задължават да не извършват действия по разпореждане с активи на дружеството до приключването на извършваната  проверка на дейността на дружеството от страна на КФН .

Пълният текст на решението и мотивите към него можете да намерите в раздел "Документи", "Решения", решение № 526-ПД/25.11.2003

Издаден е лиценз на нов застрахователен брокер –

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, временно изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на "Юнайтед брокерс ейджънси" ООД – София, за извършване на дейност като застрахователен брокер на територията на България.

Пълния текст на решенията № 536-ЗБ може да намерите в раздел "Документи".

“ДЗИ -Пенсионно осигуряване” АД получи разрешение …

Зам.-председателя на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" издаде разрешение на "ДЗИ -Пенсионно осигуряване" АД за управление на "ДЗИ -Доброволен пенсионен фонд" и "ДЗИ -Професионален пенсионен фонд".

Пълния текст на решенията можете да намерите в раздел "Документи", "Решения", решение №535-ДПФ/27.11.2003г. и решение №534-ППФ/27.11.2003г.

 

Решения на КФН от 26 ноември 2003 г.

На свое редовно заседание на 26 ноември 2003 г. КФН взе следните решения:

 1. Вписва последваща емисия ценни книжа в публичния регистър, издадени от "Първа инвестиционна банка" АД – София, в размер на 5000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми ипотечни облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка. Годишният лихвен процент е 7 на сто, а лихвоносните плащания са на всеки 6 месеца.

 2. Вписва като публично дружество "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД, с. Големо село, и емисия ценни книжа, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството в размер на 25 140 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност  100 лв. всяка една.

 3. Вписва като публично дружество "Български информационни технологии" АД,  София,  и емисия ценни книжа, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството в размер на 2 900 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност  1 лв. всяка една.

 4. Вписва 144 921 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност  1 лв. всяка една на  "Лавена" АД, Шумен, в резултат на решение на дружеството за увеличаване на капитала.

 5. Отнема разрешението за извършване на дейност като инвестиционен посредник на "Финко Инвестмънт" АД,  София, тъй като за година дружеството не е регистрирало нито една сделка.

 6. Разгледа на първо четене  проект на Наредба за търговото предлагане за закупуване и замяна на акции.

 7. Прие проекта на Наредба за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, който ще бъде публикуван в Държавен вестник.

 8. На първо четене разгледа проект на Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд, който ще бъде съгласуван със заинтересованите институции.

Нов член на Управителния съвет на Застрахователно акционерно дружество

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, временно изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Михаил Павлов Мариников за член на Управителния съвет на Застрахователно акционерно дружество "Армеец" АД, София.

Пълния текст на решение № 525-ОЗ може да намерите в раздел "Документи".

КФН разреши публикуването на търговото предложение от “Синергон Холдинг” АД

На свое извънредно заседание от 24.11.2003 г. КФН взе следното решение:

Разрешава публикуването на търговото предложение от “Синергон Холдинг” АД,  София, за закупуване на акции на “Синергон текстил” АД, София, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционния посредник “Авал ин” АД

“Евро финанс” АД вече не е емитент

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение да отпише емисиите "Български депозитарни разписки – SAP AG", "Български депозитарни разписки – Siemens AG", "Български депозитарни разписки – Deutsche bank AG" и "Български депозитарни разписки – Deutsche Telecom AG", издадени от "Евро финанс" АД  – София, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. На същото основание се отписва и  "Евро финанс" АД като емитент от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Пълния текст на решенията № 519-Е, 520-Е, 521-Е и 522-Е, както и мотивите към тях можете да прочетете на интернет страницата на КФН, раздел "Документи".

Нови застрахователни брокери

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, временно изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на "Корект Инс" ЕООД – София и на "Дабъл С – Застраховане" ООД – София, за извършване на дейност като застрахователен брокер на територията на България.

Пълния текст на решенията № 523-ЗБ и № 524-ЗБ може да намерите в раздел "Документи".

Обобщен отчет за дейността на КФН за третото тримесечие

Обобщен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за периода 01.07.2003 – 30.09.2003 г. е публикуван в раздел "За комисията" – "Отчети и доклади".

В него може да намерите информация за динамиката, растежа и тенденциите на финансовите пазари, за лицензионната и контролна дейност на комисията през този период, както и какви наредби, указания и инструкции са се издали.

Решения от заседание на КФН от 19 ноември 2003 г.

На свое редовно заседание от 19 ноември 2003 г. КФН взе следните решения:
 
1. Прие Наредба за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.
 
2. Разрешава публикуването на търгово предложение от "Завод за хартия" АД, гр. Оряхово, за закупуване на акции на "Бъдещност" АД, гр. Чирпан, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Авал Ин" АД. Броят на акциите е 32 389 с цена  2,70 лв. всяка.

3. Прие и образец на заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.