Решения на КФН от 26 ноември 2003 г.

На свое редовно заседание на 26 ноември 2003 г. КФН взе следните решения:

 1. Вписва последваща емисия ценни книжа в публичния регистър, издадени от "Първа инвестиционна банка" АД – София, в размер на 5000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми ипотечни облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка. Годишният лихвен процент е 7 на сто, а лихвоносните плащания са на всеки 6 месеца.

 2. Вписва като публично дружество "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД, с. Големо село, и емисия ценни книжа, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството в размер на 25 140 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност  100 лв. всяка една.

 3. Вписва като публично дружество "Български информационни технологии" АД,  София,  и емисия ценни книжа, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството в размер на 2 900 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност  1 лв. всяка една.

 4. Вписва 144 921 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност  1 лв. всяка една на  "Лавена" АД, Шумен, в резултат на решение на дружеството за увеличаване на капитала.

 5. Отнема разрешението за извършване на дейност като инвестиционен посредник на "Финко Инвестмънт" АД,  София, тъй като за година дружеството не е регистрирало нито една сделка.

 6. Разгледа на първо четене  проект на Наредба за търговото предлагане за закупуване и замяна на акции.

 7. Прие проекта на Наредба за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, който ще бъде публикуван в Държавен вестник.

 8. На първо четене разгледа проект на Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд, който ще бъде съгласуван със заинтересованите институции.