Решения от заседание на КФН от 28 октомври 2008 г.

На свое заседание от  28 октомври  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде на УД „Кепитъл Маркетс Асет Мениджмънт” АД разрешение за организиране и управление на два  договорни фонда – „Кепитъл Маркетс Балансиран Фонд” и „Кепитъл Маркетс Фонд Акции”. „Кепитъл Маркетс Балансиран Фонд” е с умерено ниво на риск, а „Кепитъл Маркетс Фонд Акции” е с високорисков профил.

2. Вписа „Балканика Имоти” като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисията акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията, представляваща съдебнорегистрирания капитал на дружеството,  е в размер на 650 000 лв., разпределени разпределени в 650 000  акции с номинална стойност 1 лв.  всяка.

3. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции на „Алу-пласт” АД, София. Емисията е  в размер на 350 000 лв., разпределени 350 000 броя акции с номинална стойност от 1 лв.  всяка и минимална емисионна стойност от 10 лв. всяка. Емисията ще бъде издадена в резултат на увелчаване капитала на дружесвото, съгласно решение на ОСА от 02.09.2008 г.

5. Вписа последваща емисия от акции „Спарки” АД. Емисията е издадена в  резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 3 000 000 лв. на 12 000 000 лв.  и е в размер на 9 000 000 лв., разпределени в 9 000 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв.  всяка.

6. Вписа последваща емисия от акции „Балкантурист Елит” АД. Емисията е издадена в  резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 10 178 687  лв. на  39 105 647 лв.  и е в размер на 28 926 960 лв., разпределени в 28 926 960 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв.  всяка.

7. Призна пълна правоспособност на отговорен актюер на Невена Емануилова-Керенска.

8. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

С приетият на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 22.12.2003год. за търгово предлагане за закупуване на акции  се цели да се приведат в съответствие разпоредбите на подзаконовия нормативен акт с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба 41 от 11.06.2008г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търговото предлагане както и с приложимото европейско законодателство в областта на търговото предлагане. С проекта на наредбата се въвежда подробна регламентация на условията и реда за осъществяване на правата по чл. 157а и чл. 157б ЗППЦК.

Отписва се от публичния регистър „БМ Лизинг” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа като емитент „БМ Лизинг” АД  от публичния регистър.

Пълния текст на решение 1288 може да намерите в раздел „Административни документи”.

С Регламент (ЕО) 1004/2008 на ЕК от 15.10. 2008г. се въвеждат изменения по отношение на финансовата отчетност на дружествата, които представят своите финансови отчети в съответствие с МСС 39 и МСФО 7

На 16.10.2008 г. в Официалния вестник на Европейския съюз бе публикуван Регламент (ЕО) 1004/2008 на Европейската комисия от 15.10.2008г. Този регламент изменя Регламент (ЕО) 1725/2003, относно приемането на някои международни счетоводни стандарти по отношение на международния счетоводен стандарт (МСС) 39 и Международния стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 и е в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета, за прилагането на международните счетоводни стандарти.
Регламент (ЕО) 1004/2008  изразява усилието на Европейската комисия за преодоляване на финансовата криза и е подкрепен единодушно от всички страни – членки на ЕС. Измененията целят да предоставят на дружествата същата гъвкавост, с каквато разполагат компаниите в САЩ да прекласифицират облигации „държани за търгуване” в „държани за падеж” с цел да се избегнат пазарните колебания и нестабилност във финансовите отчети на дружествата, в моменти на криза.
На 13 октомври 2008г., Съветът по международни счетоводни стандарти (IASB) прие изменения на МСС 39 и МСФО 7, които позволяват прекласифицирането във финансовите отчети на дружествата на някои финансови инструменти от категория „държани за търгуване” при „необичайни обстоятелства”. Корекцията на стандартите дава възможност на дружествата да не използват принципа на справедлива стойност, който досега беше задължителен при оценяването на финансовите активи. Ще могат да се класифицират като амортизирани инструментите, като няма да се налага да се отчита обезценяването им на пазара, а капиталовата печалба ще се разпределя равномерно през живота на актива. 
Регламент (ЕО) 1004/2008  е приет в условията на необичайни обстоятелства и по-конкретно настоящите финансовите сътресения. Предвид факта, че някои финансови инструменти вече не се търгуват или свързаните с тях пазари не са активни или са в затруднение, е необходимо настоящите изменения, позволяващи прекласифициране на някои финансови инструменти, да бъдат приведени в действие незабавно.
В тази връзка, измененията на МСС 39 и МСФО 7 ще бъдат прилагани от дружествата от 1 юли 2008г. Регламент (ЕО) 1725/2003 се изменя, а действието на Регламент 1004/2008 от 15 октомври 2008г. е ретроактивно и ще се прилага пряко и задължително в своята цялост във всички държави – членки на ЕС. Действието му засяга всички публични дружества, които представят своите финансови отчети в съответствие с МСС 39 и МСФО 7.

Регламент (ЕО) 1004/2008 и Регламент (ЕО) 1725/2003 са публикувани на интернет страницата на КФН, раздел „ЕС Законодателство”, „Регламенти с пряко действие”.

Одобрени са нови членове в ръководството на „ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛЕН ФОНД МЕДИКО-21”АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които одобри Венцислав Стоев за член и Председател на Съвета на директорите на „ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛЕН ФОНД МЕДИКО-21”АД и Борис Борисов за член на СД на същото дружество.
Решенията 1274 и 1275 може да намерите в раздел „Документи”.

Решения от заседание на КФН от 22 октомври 2008 г.

На свое заседание от  22 октомври  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Артекс Инженеринг” АД, гр. София. Емисията е в размер на 6 000 000 евро, разпределени в 6 000  броя обикновени, неконвертируеми, обезпечени с първа по ред договорна ипотека и първи по ред особен залог  облигации. Номиналната стойност на всяка облигация е 1000 евро, с лихва – плаващ процент в размер на 3-мечения Euribor + 3.0% годишно, но не по-малко от 7.5% с период на плащане 3 месеца. Датата на емитиране на облигациите е 03.07.2008 г., а падежът е на 03.07.2015 г.
Вписа горепосочената емисия облигации в публичния регистър и „Артекс Инженеринг” АД, гр. София, като емитент.
Основната дейност на „Артекс Инженеринг” АД включва цялостно проектиране, инвестиране и строителство на обществени и жилищни сгради, както и проектиране и изпълнение на интериорни пространства. Основен акционер на дружеството с 99.99% е Пламен Мирянов.
 
2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, емитирани от ТБ „Инвестбанк” АД, гр. София. Емисията е в размер на 11 000 000 евро, разпределени в 11 000  броя обикновени, ипотечни, неконвертируеми облигации, с номиналната стойност 1000 евро всяка и с фиксирана лихва в размер на 8 % на годишна база. Емисията е издадена на 13.06.2008 г., а падежът е на 13.06.2013 г.
Вписа горепосочената емисия облигации в публичния регистър.

3. Одобри търгово предложение от  Танчо Михайлов за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро Финанс” АД, гр. София на акции на „ИНО” АД, гр. Казанлък от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 23.09 лв.

4. Наложи временна забрана на търгово предложение от „Радита” ООД, гр. Търговище за закупуване чрез инвестиционен посредник ФК „Евър” АД, гр. София на акции на „Поляница” АД, гр. Търговище от останалите акционери на дружеството.

5. Издава одобрение на оздравителна програма на „София Интернешънъл Секюритиз” АД, гр. София, относно предложена мярка за увеличаването на капитала на дружеството от 2 230 000 лева на 2 980 000 лева, чрез издаване на нови 750 000 броя обикновени, безналични акции с номинална стойност 1 лев.  Оздравителната програма трябва да бъде изпълнена в срок до 22.12.2008 г. Дружеството следва да внесе в КФН отчет за капиталовата адекватност и ликвидността, счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към 22.12.2008 г., както и първични счетоводни документи, доказващи изпълнението на оздравителната програма.

„ЛАКИ БРОКЕРС” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решение, с което вписа „ЛАКИ БРОКЕРС” ЕООД, Стара Загора, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение №1273 е публикувано в раздел „Административни документи”.

Публикувани са коментари на КФН по Наредба 16

Коментари на КФН  във връзка с  тълкуването и прилагането на Наредба № 16 на КФН за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти са публикувани на интернет страницата ни, раздел «Нормативна уредба», «Коментари». Коментарите обобщават получени в КФН запитвания по наредбата. 

Решения от заседание на КФН от 15 октомври 2008 г.

На свое заседание от  15 октомври  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Прие практика във връзка с срока  по чл. 16, ал. 6 и 7 от Кодекса за застраховането.
Съгласно приетата практика тримесечният срок по чл. 16, ал. 6 и 7от КЗ започва да тече от момента, в който са подадени всички изискуеми документи по чл. 16, ал. 5 по отношение на всички лица, които пряко, заедно със или чрез свързани лица възнамеряват да придобият участие в застрахователя, при условията на чл. 16, ал. 3 във връзка с ал. 1 от КЗ.
До изтичането на тримесечния срок от представянето на всички изискуеми документи, заявителят няма право да извършва придобиването.

2. Издаде одобрение за промяна в устава на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс” АДСИЦ. Промените се отнасят до адреса на управление, капитала на дружеството и процедурата по свикване на ОСА.

3. Издаде одобрение на «Агроенерджи» АДСИЦ за замяна на банката депозитар «Райфайзенбанк(България)» ЕАД с «Юробанк И Еф Джи България» АД.

„ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП” Н.В., ХОЛАНДИЯ получи разрешение за придобиване на 12,29 на сто от капитала на ПОК „ДОВЕРИЕ” АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”,  разреши на „ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП” Н.В., ХОЛАНДИЯ да придобие от ЗАД „БУЛСТРАД” АД пряко 1 843 330 броя поименни безналични акции на ПОК „ДОВЕРИЕ” АД, в резултат на което да притежава пряко 12,29 на сто от капитала на пенсионноосигурителното дружество.

Пълния текст на решение 1259 може да намерите в раздел Административни документи".

Вписва се в публичния регистър професионална схема, управлявана от ПОК „ДСК-Родина” АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”, разпореди  вписване на професионална схема на предприятие – осигурител във водения от комисията публичен регистър. Професионалната схема се управлява от Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина” АД във фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Предприятието осигурител, учредило схемата е „МЕКОМ” АД.

Информация за вписаната професионална схема може да намерите на интернет страницата в раздел „За Бизнеса”, рубрика „Поднадзорни лица” – „Професионални схеми”