Публикувани са коментари на КФН по Наредба 16

Коментари на КФН  във връзка с  тълкуването и прилагането на Наредба № 16 на КФН за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти са публикувани на интернет страницата ни, раздел «Нормативна уредба», «Коментари». Коментарите обобщават получени в КФН запитвания по наредбата.