Одобрени са нови членове в ръководството на „ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛЕН ФОНД МЕДИКО-21”АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които одобри Венцислав Стоев за член и Председател на Съвета на директорите на „ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛЕН ФОНД МЕДИКО-21”АД и Борис Борисов за член на СД на същото дружество.
Решенията 1274 и 1275 може да намерите в раздел „Документи”.