Решения от заседание на КФН от 22 октомври 2008 г.

На свое заседание от  22 октомври  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Артекс Инженеринг” АД, гр. София. Емисията е в размер на 6 000 000 евро, разпределени в 6 000  броя обикновени, неконвертируеми, обезпечени с първа по ред договорна ипотека и първи по ред особен залог  облигации. Номиналната стойност на всяка облигация е 1000 евро, с лихва – плаващ процент в размер на 3-мечения Euribor + 3.0% годишно, но не по-малко от 7.5% с период на плащане 3 месеца. Датата на емитиране на облигациите е 03.07.2008 г., а падежът е на 03.07.2015 г.
Вписа горепосочената емисия облигации в публичния регистър и „Артекс Инженеринг” АД, гр. София, като емитент.
Основната дейност на „Артекс Инженеринг” АД включва цялостно проектиране, инвестиране и строителство на обществени и жилищни сгради, както и проектиране и изпълнение на интериорни пространства. Основен акционер на дружеството с 99.99% е Пламен Мирянов.
 
2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, емитирани от ТБ „Инвестбанк” АД, гр. София. Емисията е в размер на 11 000 000 евро, разпределени в 11 000  броя обикновени, ипотечни, неконвертируеми облигации, с номиналната стойност 1000 евро всяка и с фиксирана лихва в размер на 8 % на годишна база. Емисията е издадена на 13.06.2008 г., а падежът е на 13.06.2013 г.
Вписа горепосочената емисия облигации в публичния регистър.

3. Одобри търгово предложение от  Танчо Михайлов за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро Финанс” АД, гр. София на акции на „ИНО” АД, гр. Казанлък от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 23.09 лв.

4. Наложи временна забрана на търгово предложение от „Радита” ООД, гр. Търговище за закупуване чрез инвестиционен посредник ФК „Евър” АД, гр. София на акции на „Поляница” АД, гр. Търговище от останалите акционери на дружеството.

5. Издава одобрение на оздравителна програма на „София Интернешънъл Секюритиз” АД, гр. София, относно предложена мярка за увеличаването на капитала на дружеството от 2 230 000 лева на 2 980 000 лева, чрез издаване на нови 750 000 броя обикновени, безналични акции с номинална стойност 1 лев.  Оздравителната програма трябва да бъде изпълнена в срок до 22.12.2008 г. Дружеството следва да внесе в КФН отчет за капиталовата адекватност и ликвидността, счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към 22.12.2008 г., както и първични счетоводни документи, доказващи изпълнението на оздравителната програма.