С Регламент (ЕО) 1004/2008 на ЕК от 15.10. 2008г. се въвеждат изменения по отношение на финансовата отчетност на дружествата, които представят своите финансови отчети в съответствие с МСС 39 и МСФО 7

На 16.10.2008 г. в Официалния вестник на Европейския съюз бе публикуван Регламент (ЕО) 1004/2008 на Европейската комисия от 15.10.2008г. Този регламент изменя Регламент (ЕО) 1725/2003, относно приемането на някои международни счетоводни стандарти по отношение на международния счетоводен стандарт (МСС) 39 и Международния стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 и е в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета, за прилагането на международните счетоводни стандарти.
Регламент (ЕО) 1004/2008  изразява усилието на Европейската комисия за преодоляване на финансовата криза и е подкрепен единодушно от всички страни – членки на ЕС. Измененията целят да предоставят на дружествата същата гъвкавост, с каквато разполагат компаниите в САЩ да прекласифицират облигации „държани за търгуване” в „държани за падеж” с цел да се избегнат пазарните колебания и нестабилност във финансовите отчети на дружествата, в моменти на криза.
На 13 октомври 2008г., Съветът по международни счетоводни стандарти (IASB) прие изменения на МСС 39 и МСФО 7, които позволяват прекласифицирането във финансовите отчети на дружествата на някои финансови инструменти от категория „държани за търгуване” при „необичайни обстоятелства”. Корекцията на стандартите дава възможност на дружествата да не използват принципа на справедлива стойност, който досега беше задължителен при оценяването на финансовите активи. Ще могат да се класифицират като амортизирани инструментите, като няма да се налага да се отчита обезценяването им на пазара, а капиталовата печалба ще се разпределя равномерно през живота на актива. 
Регламент (ЕО) 1004/2008  е приет в условията на необичайни обстоятелства и по-конкретно настоящите финансовите сътресения. Предвид факта, че някои финансови инструменти вече не се търгуват или свързаните с тях пазари не са активни или са в затруднение, е необходимо настоящите изменения, позволяващи прекласифициране на някои финансови инструменти, да бъдат приведени в действие незабавно.
В тази връзка, измененията на МСС 39 и МСФО 7 ще бъдат прилагани от дружествата от 1 юли 2008г. Регламент (ЕО) 1725/2003 се изменя, а действието на Регламент 1004/2008 от 15 октомври 2008г. е ретроактивно и ще се прилага пряко и задължително в своята цялост във всички държави – членки на ЕС. Действието му засяга всички публични дружества, които представят своите финансови отчети в съответствие с МСС 39 и МСФО 7.

Регламент (ЕО) 1004/2008 и Регламент (ЕО) 1725/2003 са публикувани на интернет страницата на КФН, раздел „ЕС Законодателство”, „Регламенти с пряко действие”.