Решения от заседание на КФН от 28 октомври 2008 г.

На свое заседание от  28 октомври  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде на УД „Кепитъл Маркетс Асет Мениджмънт” АД разрешение за организиране и управление на два  договорни фонда – „Кепитъл Маркетс Балансиран Фонд” и „Кепитъл Маркетс Фонд Акции”. „Кепитъл Маркетс Балансиран Фонд” е с умерено ниво на риск, а „Кепитъл Маркетс Фонд Акции” е с високорисков профил.

2. Вписа „Балканика Имоти” като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисията акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията, представляваща съдебнорегистрирания капитал на дружеството,  е в размер на 650 000 лв., разпределени разпределени в 650 000  акции с номинална стойност 1 лв.  всяка.

3. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции на „Алу-пласт” АД, София. Емисията е  в размер на 350 000 лв., разпределени 350 000 броя акции с номинална стойност от 1 лв.  всяка и минимална емисионна стойност от 10 лв. всяка. Емисията ще бъде издадена в резултат на увелчаване капитала на дружесвото, съгласно решение на ОСА от 02.09.2008 г.

5. Вписа последваща емисия от акции „Спарки” АД. Емисията е издадена в  резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 3 000 000 лв. на 12 000 000 лв.  и е в размер на 9 000 000 лв., разпределени в 9 000 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв.  всяка.

6. Вписа последваща емисия от акции „Балкантурист Елит” АД. Емисията е издадена в  резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 10 178 687  лв. на  39 105 647 лв.  и е в размер на 28 926 960 лв., разпределени в 28 926 960 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв.  всяка.

7. Призна пълна правоспособност на отговорен актюер на Невена Емануилова-Керенска.

8. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

С приетият на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 22.12.2003год. за търгово предлагане за закупуване на акции  се цели да се приведат в съответствие разпоредбите на подзаконовия нормативен акт с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба 41 от 11.06.2008г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търговото предлагане както и с приложимото европейско законодателство в областта на търговото предлагане. С проекта на наредбата се въвежда подробна регламентация на условията и реда за осъществяване на правата по чл. 157а и чл. 157б ЗППЦК.