Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2008 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2008 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.09.2008 г. В обявените резултати на пенсиоонноосигурителните дружества към 30.09.2008 г. са включени и данни за лицензираното през първото тримесечие на годината пенсионноосигурително дружество „Пенсионноосигурителен институт” АД. Към края на деветмесечието в управляваните от това дружество пенсионни фондове все още не са постъпили осигурителни вноски.
Към 30.09.2008 г. общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – е 3 596 666 души. Спрямо 30.09.2007 г. общият брой на осигурените лица е нарастнал с 241 717 души или със 7,2 на сто.
Общият размер на нетните активи, акумулирани в пенсионните фондове, към 30.09.2008 г. е 2 381 560 хил. лв. и в сравнение с края на деветмесечието на 2007 г. отбелязва ръст от 10,3 на сто. От началото на текущата година общият размер на нетните активи на пенсионните фондове се е увеличил с 2,73 на сто, като в същото време нетните активи на доброволните и на професионалните фондове са намалели съответно с 15,8 на сто и 5,6 на сто. 
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2008 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.09.2008 г. по пол и възраст може да намерите в раздел “Осигурителен пазар”, “Статистика и анализи” за 2008 г.