Решения от заседание на КФН от 5 ноември 2008 г.

На свое заседание от  5 ноември  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Вписа като публично дружество „Експат Бета” АДСИЦ, както и емисията акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 4 342 890  лв., разпределени в 4 342 890  броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв.  всяка и представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

2. Вписа последваща емисия от акции „Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД. Емисията е в размер на 9 000 024  лв., разпределени в 9 000 024  броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв.  всяка, и е издадена в  резултат на увеличаване на капитала на дружеството със собствени средства от 3 000 008  лв. на  12 000 032 лв. 

3. Вписа последваща емисия от акции „Явор” АД, гр. Варна. Емисията е в размер на 14 967 421  лв., разпределени в 14 967 421 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв.  всяка, и е издадена в  резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 112 537  лв. на  15 079 958  лв. 

4. Наложи временна забрана на търгово предложение., от Маркар Ширинян за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова Финансова Компания” АД, гр. София на акции на „Метрон” АД, с. Пролеша, община Божурище, Софийска област от останалите акционери на дружеството.

5. Одобри търгово предложение от „Техмаш” ООД, гр. Казанлък за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро Финанс” АД, гр. София на акции на „ЗИНО” АД, гр. Казанлък от останалите акционери на дружеството. Предложената цена на една акция е 20.17 лв.