Решения от заседание на КФН от 15 октомври 2008 г.

На свое заседание от  15 октомври  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Прие практика във връзка с срока  по чл. 16, ал. 6 и 7 от Кодекса за застраховането.
Съгласно приетата практика тримесечният срок по чл. 16, ал. 6 и 7от КЗ започва да тече от момента, в който са подадени всички изискуеми документи по чл. 16, ал. 5 по отношение на всички лица, които пряко, заедно със или чрез свързани лица възнамеряват да придобият участие в застрахователя, при условията на чл. 16, ал. 3 във връзка с ал. 1 от КЗ.
До изтичането на тримесечния срок от представянето на всички изискуеми документи, заявителят няма право да извършва придобиването.

2. Издаде одобрение за промяна в устава на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс” АДСИЦ. Промените се отнасят до адреса на управление, капитала на дружеството и процедурата по свикване на ОСА.

3. Издаде одобрение на «Агроенерджи» АДСИЦ за замяна на банката депозитар «Райфайзенбанк(България)» ЕАД с «Юробанк И Еф Джи България» АД.