„ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП” Н.В., ХОЛАНДИЯ получи разрешение за придобиване на 12,29 на сто от капитала на ПОК „ДОВЕРИЕ” АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”,  разреши на „ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП” Н.В., ХОЛАНДИЯ да придобие от ЗАД „БУЛСТРАД” АД пряко 1 843 330 броя поименни безналични акции на ПОК „ДОВЕРИЕ” АД, в резултат на което да притежава пряко 12,29 на сто от капитала на пенсионноосигурителното дружество.

Пълния текст на решение 1259 може да намерите в раздел Административни документи".