Изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант ще се проведат на 17 и 18 януари 2009 г.

КФН насрочи дати за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант . Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер ще бъде проведен на 17 януари (събота) 2009 г, а  изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант –  на 18 януари (неделя) 2009 г.
Редът за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант  е публикуван на интернет страницата на КФН, раздел „Изпити за правоспособност”.

Решения от заседание на КФН от 24 септември 2008 г.

На свое заседание от  24 септември  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД, разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Астра Плюс”, договорен фонд „Астра Баланс” и договорен фонд „Астра Кеш”.
ДФ „Астра Плюс е с умерен до висок рисков профил. Фондът ще инвестира приемуществено в акции и търгуеми права на регулирани пазари в страната и чужбина.
ДФ „Астра Баланс” е с умерен профил, ще инвестира балансирано в облигации, акции и търгуеми права на регулирани пазари в страната и чужбина.
ДФ „Астра Кеш” е с нисък рисков профил, фондът ще инвестира преимуществено в банкови депозити, инструменти на паричния пазар и дългови ценни книжа.

2. Издаде на УД „Аврора Кепитъл” АД разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Аврора Кепитъл – Югоизточна Европа”. Рисков профил-средно до високо ниво на риск. Инвестира предимно в български, румънски акции и акции на компании от страните от Югоизточна Европа, деривативни инструменти (фючърси, опции и форуърди), на компании или валути с цел оптимизиране на портфейла на фонда, както и в ипотечни и корпоративни облигации.

3. Издаде на  УД „Златен лев Капитал” АД разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Златен лев Индекс 30”. Фондът ще инвестира в акции и права на дружества, приети за търговия на „БФБ-София” АД, включени в индекса „BG TR30”.
ДФ прилага „пасивно управление” – инвестиционен подход, който следва развитието на индекса „BG TR30”, като инвестира преобладаващата част от привлечените от инвеститорите средства в акции на дружества, влизащи в неговия състав и в приблизително същите пропорции, като теглата им в индекса.

4. Потвърди проспект за допускане до търговия на облигации, издадени от  „Уеб Медия Груп ” АД. Емисията е в размер на 1 250 000 лева, разпределени в 1 250 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 лв. всяка, с фиксиран лихвен процент 8.25% на годишна база  лихвени плащания на всеки 3-месечен период, срок на облигационния заем от 60 месеца, считано от 19.03.2008 г., падеж – 19.03.2013 г. Емисията е вписана в публичния регистър на КФН.

5. Вписа „Зет пропъртис инвестмънт фонд” АДСИЦ, като публично дружество в регистъра на КФН. Вписана е емисията акции на дружеството, представляваща съдебнорегистрирания му капитал. Емисията е в размер на 650 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

6. Вписа емисия от акции на „Холдинг Пътища” АД, издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от  432  000 лв. на 30 672 000 лв. Емисията е в размер на
30 240 000 лв., разпределени в 30 240 000 обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е вписана в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар.

7. Вписа емисия от акции на „Дружба Стъкларски Заводи” АД, издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от  6 689 562  лв. на 53 516 496  лв. Емисията е в размер на 46 826 934 лв., разпределени в 46 826 934 обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е вписана в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар.

8. Издаде на „Хюндай Финанс” АДСИЦ разрешение за прекратяване на дружеството, съгласно взето на 09.07.2008 г. рещение на ОСА. Отне издадения на „Хюндай Финанс” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания.

9. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Петко Миков.

10 Прие Указания относно отговорността за изплащане на застрахователно обезщетение, в случаите когато по отношение на едно и също моторно превозно средство са сключени две и повече задължителни застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Съгласно приетите указания застрахователите, сключили договори по «Гражданска отговорност» по отношение на едно и също МПС, следва да отговарят солидарно. Това означава, че пострадалото лица може да иска плащане на цялото дължимо обезщетение от всеки един от тях.  Увреденото лице не участва в правоотношението между застрахователите и виновния водач и поради тази причина не могат да му се противопоставят възражения, произтичащи от това правоотношение, включително и факта, че са сключени повече от една застраховка ГО. След като единият от застрахователите е обезщетил увреденото лице, отношенията между него и останалите застрахователи могат да се уредят чрез споразумение или по съдебен ред.

Съобщение относно изтичане на срока за внасяне на втората вноска на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2008 г. на 30 септември 2008 г.

Заместник-председателят, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор (КФН), уведомява емитентите и публичните дружества, в т.ч. дружествата със специална инвестиционна цел; инвестиционните дружества; управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове, че съгласно чл. 27, ал. 1, т. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), дължат годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки (годишна такса).
Съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗКФН, годишната такса се заплаща ежегодно на две равни вноски в срок до 31 март и до 30 септември на текущата година.
Напомняме на посочените поднадзорни на КФН лица, че срокът за внасяне на втората вноска на годишната такса за 2008 г., изтича на 30 септември 2008 г.
Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, при неплащане в установения срок на всяка от вноските от таксата, за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва.
В случай на неизпълнение на задължението за внасяне на дължимата такса в законоустановения срок, в изпълнение на разпоредбата на чл. 27, ал. 7 от ЗКФН Комисията за финансов надзор ще предприеме действия по принудително събиране чрез откриване на производство за издаване индивидуален административен акт за публично държавно вземане.

Таксата може да бъде платена на каса в КФН или по банков път. Банковата сметка на КФН, по която следва да бъдат преведени дължимите суми e:

 БНБ – ЦУ
 пл. „Ал. Батенберг” № 1
 IBAN    BG95 BNBG 9661 3000 1415 01
 BIC   BNBGBGSD

Списъкът  на дружествата, които дължат първа и/или втора вноски от дължимата годишна такса за 2008 г. и лихва за забава по платена първа вноска, както и на дружествата, които не са погасили нито една вноска е публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица”. 

Промени в Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителни дружества

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”, с решение № 1194-ПОД / 17.09.2008 г. измени на основание чл.91, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс свое решение 1136 – ПОД / 29.08.2008 г., с което са утвърдени Изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителни дружества. Изменените изисквания ще влязат в сила от 01.01.2009 г. като от същата дата се отменят сега действащите Изисквания, утвърдени с решение № 236 – ПОД / 28.03.2006 г.
С решението се мотивира необходимостта от изменение на действащите Изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване, утвърдени с решение № 236-ПОД от 28.03.2006 г. на заместник-председателя на КФН. Променя се периодът на обявяване на реалната доходност от една на над 5 пълни календарни години и се предвижда изискванията да се прилагат от 01.01.2009 г.

Решение № 1194-ПОД / 17.09.2008 г. можете да намерите в раздел "Административни документи", „Решения”.
Пълния текст на Изискванията се съдържа в раздел "Административни документи",„Изисквания”.

„СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС БРОКЕРС” ООД и „ПОЛИМЕКС – СОФИЯ” ЕООД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписа  „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС БРОКЕРС” ООД, София, и „ПОЛИМЕКС – СОФИЯ” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 1182 и 1183 може да намерите в раздел „Документи”.

Одобрено е придобиването на 65.55 % от капитала на „Общинска застрахователна компания” АД от „Ел Ем Импекс” ЕООД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решение, с което одобри придобиването от „Ел Ем Импекс” ЕООД на 4 195 216 бр. поименни безналични акции на цена до 9 600 000 лева, представляващи 65.55 % акционерно участие в капитала на „Общинска застрахователна компания” АД. Максималният срок за извършване на придобиването е до 01.03.2009 г.

Решение 1179 може да намерите в раздел „Документи”.

На интернет страницата на КФН в рубрика „Публикации”, раздел „Отчети” е публикуван пазарен обзор на Небанковия финансов сектор през второто тримесечие на 2008 г.

В публикацията се разглеждат пет основни аспекта от състоянието и развитието на небанковия финансов сектор
Първата част представя броя на поднадзорните лица съответно към 30.06.2008 г. в сравнение с 31.03.2008 г., по отношение на получените и отнети от КФН лицензи и разрешения за извършване на дейност през второто тримесечие на 2008 г. Представен е и  броят на нотификациите, получени и изпратени от КФН, във връзка със свободното предоставяне на услуги на територията на ЕС. В края на второто тримесечие на 2008 г. броят на колективните инвестиционни схеми (КИС) достига 81, от които 70 са договорни фондове, а 11 са инвестиционни дружества. През отчетния период броят на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) се увеличи с 3 дружества, които извършват секюритизация на недвижими имоти, като с тях общият брой на АДСИЦ достига 68. Продължава значителното нарастване на броя на нотификациите, получени от КФН, както от застрахователни посредници (171 за второ тримесечие на 2008 г.), така и от инвестиционни посредници (64 за второ тримесечие на 2008 г.) и застрахователи (26 за второ тримесечие на 2008 г.).
Акцент в обзора на небанковия финансов сектор се поставя и на чуждестранното участие в капитала на поднадзорните лица на КФН. В графики са представени относителните дялове на пряко притежавания капитал на небанковите финансови посредници съответно от държави членки на ЕС, България и трети страни.
На трето място в публикацията се проследява динамиката в броя и активите на поднадзорните лица на КФН по тримесечия през последните три години поотделно за небанковите инвестиционни посредници, колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел, застрахователните компании и здравноосигурителните дружества, както и пенсионноосигурителните дружества. Развитие се наблюдава на пазарите на услуги, предлагани от дружества със специална инвестиционна цел и застрахователите. Активите на АДСИЦ възлизат на 1 528 млн. лв. към 30.06.2008 г., като отбелязват ръст от 7,17 % за тримесечието и 66,48 % покачване на годишна база (30.06.2007 г.– 30.06.2008 г.). Премийният приход на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, достига 723,3 млн. лева (ръст от 21,33 % на годишна база), докато този на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане, нараства до 129,2 млн. лв. (ръст от 27,03 % на годишна база) в края на второто тримесечие. Забелязва се известно покачване от 4,92 % в активите на управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове, които към 30.06.2008 г. възлизат на 2390 млн. лв. Продължава да се наблюдава спад при активите на колективните инвестиционни схеми, които намаляват с 7,30 % до 635 млн. лв.
Обособена е отделна част, в която се разглежда пазарната концентрация на отделните сегменти според услугите, предлагани от участниците в небанковия финансов сектор. Два са използваните измерителя за пазарна концентрация – Индексът на Херфиндал – Хиршман (Herfindahl-Hirschman Index (HHI)) и делът на първите четири компании. При колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел и пенсионноосигурителните дружества се наблюдава стабилна тенденция на намаляване нивото на пазарната концентрация.

Решения от заседание на КФН от 16 септември 2008 г.

На свое заседание от  16 септември   2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар  на емисия акции, издадени от „МДКЦ Биочек” АД, гр. София. Емисията е в размер на 930 900 лв., разпределени в 930 900 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и представлява съдебнорегистирания капитал на дружеството. Емисията и дружеството се вписват в публичния регистър на КФН.
Дружеството има едностепенна система на управление, като в СД влизат – Панайотис Куцикос,  председател на СД,   Стефанос Михмидис – изпълнителен директор,  Станислав Желязков, член на СД.
„Ергохоспитал” АД, Гърция, пряко и непряко притежава 100% от капитала на „МДКЦ Биочек” АД („Ергохоспитал” АД притежава пряко 85% от капитала на „МДКЦ Биочек” АД, и непряко чрез «Медиагруп – Биочек» ЕАД, чийто сосбственик е – 15%). Мажоритарен акционер в „Ергохоспитал” АД е Панайотис Куцикос.
Предметът на дейност на „МДКЦ Биочек” АД  е осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.
 
2. Одобри търгово предложение от „Сигма консултинг” ООД, гр. Пловдив за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД, гр. София на акции на „Цигарена фабрика – Пловдив” АД, гр. Пловдив от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една  акция е 36.60 лв.

3. Одобри търгово предложение от „Мел Холдинг” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД, гр. София на акции на „Свиневъдство Стамболово” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една  акция е 3.90 лв

4. Прекратява производство по разглеждане на търгово предложение от „Бизнес Център Изгрев” ЕООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Централна Кооперативна Банка” АД, гр. София на акции на „Слънце Стара Загора Табак” АД, гр. Стара Загора от останалите акционери на дружеството.
Производството е прекратено по искане на търговия предложител. Като мотив е изтъкнат фактът, че в търгово предложение са използвани данни от публикуваните към 31 март 2008 г. финансови отчети на дружеството–обект на търговото предлагане. Според търговия предложител това обстоятелство дава основание да се счита, че получените резултати от използваните методи (метод „нетна стойност на активите” и метод „дисконтирани нетни парични потоци”) са неточни. Уточнено е, че след изготвяне на и/или коригиране на финансовите отчети на дружеството-обект на търгово предлагане и на данните в тях в съответствие с реалното му състояние, и след изготвяне на нова и реална обосновка на предлаганата от търговия предложител цена за закупуване на акциите – предмет на търгово предлагане, търговият предложител ще регистрира ново търгово предложение към останалите акционери на „Слънце Стара Загора Табак” АД.

5. Одобри допълнение на проспект за първично публично предлагане на акции от увеличение на капитала на  „ДИТ Пропърти” АДСИЦ, гр. София.  Информацията в допълнението се отнася да промени в акционерния състав на «Векс 2000» ООД, акционер в „ДИТ Пропърти” АДСИЦ. Представена е информация за междинните финансови отчети и годишен финансов отчет, актуализирани са плановете от съществено значение за емитента и прагнозата за дейността му.

6. Одобри промени в устава  на „Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ, гр. София. Промените се отнасят до капитала на дружеството и свикване на общо събрание.

7. Определи състав на изпитна комисия за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер,  който ще се проведе на 28.09.2008 г., 12.10.2008 г.,26.10.2008 г. и 09.11.2008 г.

Публикуван е августовския брой на информационния бюлетин на КФН

 Информационният бюлетин на КФН за м. август  е публикуван на интернет страницата ни в раздел „Публикации”. Сред акцентите на изданието са измененията в Наредба № 16, чрез които се създават оптимални инвестиционни възможности за извършване на  маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти.

Съобщение относно процедурата по нотификация и документите, които следва да бъдат представени от инвестиционните посредници, желаещи да извършват дейност на територията на държави членки

І. Инвестиционен посредник, който възнамерява да извършва услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) в държава членка (приемаща държава) при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон на територията й, трябва да уведоми за това Комисията за финансов надзор (КФН). Съгласно изискването на чл. 61, ал. 2 от ЗПФИ Уведомлението съдържа посочване на държавата, в която дружеството възнамерява да извършва дейност, и програма за дейността.
Спазването на изискванията на чл. 61, ал. 2 от ЗПФИ се осигурява от представянето на уведомление за извършване на дейност на територията на държава членка при условията на свободно предоставяне на услуги (на български и на английски език) по образец, а именно: „Таблица за нотификация по чл. 31 от Директивата за пазарите на финансови инструменти (2004/39/ЕО)” (“Schedule to notification pursuant to Article 31 of the Markets in Financial Instruments Directive ”), включваща данни за инвестиционния посредник, приемащата държава, в която възнамерява да извършва дейност, началната дата или съответно посочване “с незабавен ефект” (“with immediate effect”), услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗПФИ, които инвестиционният посредник ще предоставя в държавата-членка, в която иска да извършва дейност, и за които е получил съответно лиценз от КФН, както и финансовите инструменти, съгласно чл. 3 от ЗПФИ, които ще бъдат предмет на предоставяните на територията на съответната държава членка.

Инвестиционният посредник може да започне да извършва дейност на територията на приемащата държава, след като бъде уведомен от КФН, че получената от дружеството информация е предоставена на компетентния орган в приемащата държава.

ІІ. Инвестиционен посредник, който възнамерява да извършва услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗПФИ в държава членка чрез създаване на клон, уведомява за това КФН. Съгласно чл. 60, ал. 2 от ЗПФИ Уведомлението съдържа посочване на държавата, в която дружеството възнамерява да създаде клон, адрес на клона и името на управителя на клона, както и програма за дейността.
Спазването на изискванията на чл. 60, ал. 2 от ЗПФИ се осигурява от представянето на следните документи:
1.Уведомление за извършване на дейност на територията на държава членка чрез създаване на клон по образец (на български и на английски език), а именно: „Таблица за нотификация по чл. 32 от Директивата за пазарите на финансови инструменти (2004/39/ЕО)” (“Schedule to notification pursuant to Article 32 of the Markets in Financial Instruments Directive включваща данни за инвестиционния посредник и клона, приемащата държава, в която възнамерява да извършва дейност, началната дата с посочване “след регистрация в приемащата държава” (“upon host Member State registration”), услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗПФИ, които инвестиционният посредник ще предоставя в държавата-членка, в която иска да създаде клон, и за които е получил съответно лиценз от КФН, както и финансовите инструменти, съгласно чл. 3 от ЗПФИ, които ще бъдат предмет на предоставяните на територията на съответната държава членка услуги.
2. Програма за дейността за извършване на дейност на територията на държава членка чрез създаване на клон по образец (на български и английски език), а именно: “Програма за дейността” (“Pragramme of operations”), към която е приложено графично представяне на организационна структура на клона в приемащата държава, включително разпределение на нивата на отговорност (на български и английски език)
3. Автобиография на управителя на клона (на български и английски език)
 
Инвестиционният посредник може да създаде клон и да започне да извършва дейност на територията на приемащата държава след получаване на уведомление от компетентния орган на приемащата държава или след изтичане на два месеца от уведомяването на компетентния орган на приемащата държава от КФН, ако в този срок не е получил уведомление.

Настоящата информация относно процедурата по нотификация, както  и документите, които следва да бъдат представени от инвестиционните посредници, желаещи да извършват дейност на територията на държави членки, са публикувани на интернет страницата на КФН  в раздел „Поднадзорни лица”, „Нотификации”.