Решения от заседание на КФН от 16 септември 2008 г.

На свое заседание от  16 септември   2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар  на емисия акции, издадени от „МДКЦ Биочек” АД, гр. София. Емисията е в размер на 930 900 лв., разпределени в 930 900 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и представлява съдебнорегистирания капитал на дружеството. Емисията и дружеството се вписват в публичния регистър на КФН.
Дружеството има едностепенна система на управление, като в СД влизат – Панайотис Куцикос,  председател на СД,   Стефанос Михмидис – изпълнителен директор,  Станислав Желязков, член на СД.
„Ергохоспитал” АД, Гърция, пряко и непряко притежава 100% от капитала на „МДКЦ Биочек” АД („Ергохоспитал” АД притежава пряко 85% от капитала на „МДКЦ Биочек” АД, и непряко чрез «Медиагруп – Биочек» ЕАД, чийто сосбственик е – 15%). Мажоритарен акционер в „Ергохоспитал” АД е Панайотис Куцикос.
Предметът на дейност на „МДКЦ Биочек” АД  е осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.
 
2. Одобри търгово предложение от „Сигма консултинг” ООД, гр. Пловдив за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД, гр. София на акции на „Цигарена фабрика – Пловдив” АД, гр. Пловдив от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една  акция е 36.60 лв.

3. Одобри търгово предложение от „Мел Холдинг” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД, гр. София на акции на „Свиневъдство Стамболово” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една  акция е 3.90 лв

4. Прекратява производство по разглеждане на търгово предложение от „Бизнес Център Изгрев” ЕООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Централна Кооперативна Банка” АД, гр. София на акции на „Слънце Стара Загора Табак” АД, гр. Стара Загора от останалите акционери на дружеството.
Производството е прекратено по искане на търговия предложител. Като мотив е изтъкнат фактът, че в търгово предложение са използвани данни от публикуваните към 31 март 2008 г. финансови отчети на дружеството–обект на търговото предлагане. Според търговия предложител това обстоятелство дава основание да се счита, че получените резултати от използваните методи (метод „нетна стойност на активите” и метод „дисконтирани нетни парични потоци”) са неточни. Уточнено е, че след изготвяне на и/или коригиране на финансовите отчети на дружеството-обект на търгово предлагане и на данните в тях в съответствие с реалното му състояние, и след изготвяне на нова и реална обосновка на предлаганата от търговия предложител цена за закупуване на акциите – предмет на търгово предлагане, търговият предложител ще регистрира ново търгово предложение към останалите акционери на „Слънце Стара Загора Табак” АД.

5. Одобри допълнение на проспект за първично публично предлагане на акции от увеличение на капитала на  „ДИТ Пропърти” АДСИЦ, гр. София.  Информацията в допълнението се отнася да промени в акционерния състав на «Векс 2000» ООД, акционер в „ДИТ Пропърти” АДСИЦ. Представена е информация за междинните финансови отчети и годишен финансов отчет, актуализирани са плановете от съществено значение за емитента и прагнозата за дейността му.

6. Одобри промени в устава  на „Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ, гр. София. Промените се отнасят до капитала на дружеството и свикване на общо събрание.

7. Определи състав на изпитна комисия за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер,  който ще се проведе на 28.09.2008 г., 12.10.2008 г.,26.10.2008 г. и 09.11.2008 г.