Предупреждение към инвеститорите във финансови инструменти

Комисията за финансов надзор предупреждава всички лица – потенциални инвеститори във финансови инструменти, за следното:
С Решение от 23.06.2017 г. Комисията за финансов надзор отне лиценза на „Позитива“ АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник.  Със същото решение за квестори на дружеството са назначени Наталия Кумпикова и Николай Полинчев, а на Валентин Андонов и Александра Георгиева е забранено да управляват и представляват „Позитива“ АД. След датата на отнемане на лиценза „Позитива“ АД няма право да предоставя инвестиционни услуги и няма право да сключва договори с клиенти.

В Комисията за финансов надзор са налице данни, че след отнемане на лиценза на „Позитива“ АД продължава сключването на договори с клиенти за търговия с финансови инструменти от името на „Позитива“ АД. На потребителите на услуги  се указва да преведат паричните суми във връзка с договорите по сметки на свързани дружества, като в договорите се вписват различни лица, които действат от името на дружеството. В тази връзка КФН напомня, че квесторите са единствените лица, които имат право да извършват действия от името на дружеството.
 
Потенциалните инвеститори следва да правят проверка преди сключване на договор с инвестиционен посредник дали същият е лицензиран от компетентен орган. Проверката може да бъде направена на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

Решения от заседание на КФН на 23.08.2017 г.

На заседанието си на 23.08.2017 г. КФН реши:

1. Удължава до 11 септември 2017 година срока за представяне на коригиран проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Кепитъл Консепт Лимитед” АД, гр. София.
 
2. Отписва „Метрон” АД, гр. София като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер 1 000 000 бр. обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
3. Вписва емисия акции, издадена от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197 от Търговския закон, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 7 700 000 броя обикновени, безналични, акции с право на глас, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
4. Не издава забрана за „Барек Овърсийз Лимитид” АД, Република Кипър за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Балканска Консултантска Компания – ИП” ЕАД на акции на „Дружба стъкларски заводи” АД от останалите акционери на дружеството.
Обект на настоящото търгово предложение са 108 805 бр. акции от капитала на „Дружба Стъкларски Заводи” АД, представляващи 0,20 % от капитала на дружеството. Цената за една акция, предложена от търговия предложител, е 6,118 лв.
 
5. Отписва „Еко Инвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер на 1 156 996 лева, разпределена в 1 156 996 бр. обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
6. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 18 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 2 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Сила Холдинг”АД, гр. София в резултат на увеличаване на капитала, съгласно взето на 29.05.2017 г. решение на съвета на директорите на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
7. Вписва клона на „Safecap Investment Ltd” във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор, за което дружеството и Регулаторния орган на Кипър CYSEC да бъдат уведомени.
 
8. Взема решение да бъдат насрочени дати за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант съответно на 25 ноември 2017 г. и 26 ноември 2017 г. Редът за провеждане на изпитите, както и конспектът, са публикувани на официалния сайт на Комисията за финансов надзор в рубриката Поднадзорни лица – Изпити за правоспособност – Изпити за брокер и инвестиционен консултант – 25 и 26 ноември 2017 г.

Решения от заседание на КФН на 23.08.2017 г.

На заседанието си на 23.08.2017 г. КФН реши:

1. Удължава до 11 септември 2017 година срока за представяне на коригиран проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Кепитъл Консепт Лимитед” АД, гр. София.
 
2. Отписва „Метрон” АД, гр. София като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер 1 000 000 бр. обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
3. Вписва емисия акции, издадена от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197 от Търговския закон, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 7 700 000 броя обикновени, безналични, акции с право на глас, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
4. Не издава забрана за „Барек Овърсийз Лимитид” АД, Република Кипър за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Балканска Консултантска Компания – ИП” ЕАД на акции на „Дружба стъкларски заводи” АД от останалите акционери на дружеството.
Обект на настоящото търгово предложение са 108 805 бр. акции от капитала на „Дружба Стъкларски Заводи” АД, представляващи 0,20 % от капитала на дружеството. Цената за една акция, предложена от търговия предложител, е 6,118 лв.
 
5. Отписва „Еко Инвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер на 1 156 996 лева, разпределена в 1 156 996 бр. обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
6. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 18 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 2 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Сила Холдинг”АД, гр. София в резултат на увеличаване на капитала, съгласно взето на 29.05.2017 г. решение на съвета на директорите на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
7. Вписва клона на „Safecap Investment Ltd” във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор, за което дружеството и Регулаторния орган на Кипър CYSEC да бъдат уведомени.
 
8. Взема решение да бъдат насрочени дати за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант съответно на 25 ноември 2017 г. и 26 ноември 2017 г. Редът за провеждане на изпитите, както и конспектът, са публикувани на официалния сайт на Комисията за финансов надзор в рубриката Поднадзорни лица – Изпити за правоспособност – Изпити за брокер и инвестиционен консултант – 25 и 26 ноември 2017 г.

Решения от заседание на КФН на 17.08.2017 г.

На заседанието си на 17.08.2017 г. КФН реши:
 

1. Отнема лиценза на ЗК „Надежда“ АД за извършване на застрахователна дейност за всички класове застраховки и забранява на ЗК „Надежда“ АД да сключва нови застрахователни договори и договори по активно презастраховане по всички класове застраховки за срок от 6 месеца, считано от датата на издаване на настоящото решение. Забранява свободното разпореждане с активи на ЗК „Надежда“ АД до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност.
Назначава Розалина Градинарова-Стоянова за квестор на ЗК „Надежда“ АД до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството.
Оправомощава председателя на КФН да отправи искане до компетентния съд за образуване на производство по несъстоятелност срещу ЗК „Надежда“ АД след влизане в сила на настоящото решение.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 850 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6,50 лв. всяка една, които ще бъдат издадени от „Софарма имоти” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
3. Удължава срока на назначаване на Николай Полинчев за квестор на Застрахователна компания „ЗК Юроамерикан“ АД до 30.09.2017 г. Дава задължителни предписания на квестора да отправи искане до Юропиън-Американ Кепитъл груп за даване на предварително писмено съгласие за прехвърляне на финансови инструменти в друга надеждна депозитарна институция, която да спазва приложимото законодателство на Европейския съюз. Квесторът да представи в Комисията за финансов надзор отчет в срок 5 работни дни преди изтичането на срока.
 
4. Отказва да съгласува избора на „Делойт Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на ПОК „ДСК – Родина” АД и управляваните от нея фондове.
 
5. Изпраща писмо до надзорния орган на Република Гърция относно намерението на ЗД „Евроинс” АД да извършва дейност на територията на Република Гърция при условията на правото на установяване, чрез създаване на клон.

Решения от заседание на КФН на 17.08.2017 г.

На заседанието си на 17.08.2017 г. КФН реши:
 

1. Отнема лиценза на ЗК „Надежда“ АД за извършване на застрахователна дейност за всички класове застраховки и забранява на ЗК „Надежда“ АД да сключва нови застрахователни договори и договори по активно презастраховане по всички класове застраховки за срок от 6 месеца, считано от датата на издаване на настоящото решение. Забранява свободното разпореждане с активи на ЗК „Надежда“ АД до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност.
Назначава Розалина Йорданова Градинарова-Стоянова за квестор на ЗК „Надежда“ АД до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството.
Оправомощава председателя на КФН да отправи искане до компетентния съд за образуване на производство по несъстоятелност срещу ЗК „Надежда“ АД след влизане в сила на настоящото решение.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 850 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6,50 лв. всяка една, които ще бъдат издадени от „Софарма имоти” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
3. Удължава срока на назначаване на Николай Михайлов Полинчев за квестор на Застрахователна компания „ЗК Юроамерикан“ АД до 30.09.2017 г. Дава задължителни предписания на квестора да отправи искане до Юропиън-Американ Кепитъл груп за даване на предварително писмено съгласие за прехвърляне на финансови инструменти в друга надеждна депозитарна институция, която да спазва приложимото законодателство на Европейския съюз. Квесторът да представи в Комисията за финансов надзор отчет в срок 5 работни дни преди изтичането на срока.
 
4. Отказва да съгласува избора на „Делойт Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на ПОК „ДСК – Родина” АД и управляваните от нея фондове.
 
5. Изпраща писмо до надзорния орган на Република Гърция относно намерението на ЗД „Евроинс” АД да извършва дейност на територията на Република Гърция при условията на правото на установяване, чрез създаване на клон.

Коригирани са инструкциите за работа с Online портал – Застрахователни агенти

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор (КФН) на адрес www.fsc.bg в раздел „Административни документи”, „Форма и образци”, "Застрахователен пазар", са качени коригирани инструкции за работа с Online портал – Застрахователни агенти. Направена е промяна в указанията за попълване на Приложенията от 1-10 съдържащи данни за застрахователните агенти.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави-членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани.

Шест застрахователни дружества от държави-членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) през месец юли, за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а едно е преустановило извършването на дейност. Към 31 юли 2017 г., застрахователите от държави-членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 584.

През същия месец, 9 нови застрахователни посредници от държави-членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 1 е преустановил извършването на дейност. Към 31 юли 2017 г. застрахователните посредници от държави-членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2283.

През юли няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави-членки на ЕС. Към 31 юли 2017 г., общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 16 .

През месеца 2 нови застрахователни посредници със седалище на територията на Република България са заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави-членки на ЕС. Към 31 юли 2017 г., общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 48 .
       
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Данни за дейността на застрахователните брокери през първото полугодие на 2017 година

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през първата половина на 2017 г. възлизат на 119 808 хил. лв. (108 296 хил. лв. към 30.06.2015 г. или една година по-рано), нараствайки с 10.6% на годишна база.
От всички начислени комисиони, 90.2% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 9.2%  – съответно в животозастраховането.
Премийният приход, реализиран с посредничеството на застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2017 г., възлиза на 617 907  хил. лв. (535 503 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 15.6%, от които 539 372 хил. лв. (при отчетени 496 432 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и 78 535 хил. лв. (39 071 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи, ситуирани в други държави.
От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 479 375  хил. лв. (445 234 хил. лв. в края на първото полугодие на 2015 г.) са реализирани в общото застраховане и 52 345 хил. лв. (49 379 хил. лв. към 30.06.2016 г.) в животозастраховането.
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2017 г. най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (47%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (36%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (6%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (3%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).
При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2017 г., е записан основно по застраховка „Живот” и рента (65%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Заболяване” (16%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Злополука” (8%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
Актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършващи дейност към 30.06.2017 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, "Статистика", „Застрахователни брокери”.

Решения от заседание на КФН на 10.08.2017 г.

На заседанието си на 10.08.2017 г. КФН реши:
 

1. Изпраща писмо до „Мина Станянци” АД, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти относно заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Мина Станянци” АД.
 
2. Изпраща писмо до „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти относно заявление за издаване на одобрение за промяна в устава на дружеството.
 
3.  Издава одобрение за замяна на обслужващото дружество „Фонд мениджър” АД със „Стор Мениджмънт” ООД, по отношение на дейността на „Премиер фонд” АДСИЦ, гр. Варна.
 
4. Утвърждава „Делойт Одит“ ООД и „Бейкър Тили Клиту и партньори” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗАД „Сожелайф България” АД.
 
5. Утвърждава „Грант Торнтон“ ООД за одиторско дружество по чл. 101, ал. 1, изр. второ от Кодекса за застраховането, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Токуда Здравно Застраховане” ЕАД.

Решения от заседание на КФН на 10.08.2017 г.

На заседанието си на 10.08.2017 г. КФН реши:
 

1. Изпраща писмо до „Мина Станянци” АД, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти относно заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Мина Станянци” АД.
 
2. Изпраща писмо до „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти относно заявление за издаване на одобрение за промяна в устава на дружеството.
 
3.  Издава одобрение за замяна на обслужващото дружество „Фонд мениджър” АД със „Стор Мениджмънт” ООД, по отношение на дейността на „Премиер фонд” АДСИЦ, гр. Варна.
 
4. Утвърждава „Делойт Одит“ ООД и „Бейкър Тили Клиту и партньори” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗАД „Сожелайф България” АД.
 
5. Утвърждава „Грант Торнтон“ ООД за одиторско дружество по чл. 101, ал. 1, изр. второ от Кодекса за застраховането, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Токуда Здравно Застраховане” ЕАД.