Предупреждение към инвеститорите във финансови инструменти

Комисията за финансов надзор предупреждава всички лица – потенциални инвеститори във финансови инструменти, за следното:
С Решение от 23.06.2017 г. Комисията за финансов надзор отне лиценза на „Позитива“ АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник.  Със същото решение за квестори на дружеството са назначени Наталия Кумпикова и Николай Полинчев, а на Валентин Андонов и Александра Георгиева е забранено да управляват и представляват „Позитива“ АД. След датата на отнемане на лиценза „Позитива“ АД няма право да предоставя инвестиционни услуги и няма право да сключва договори с клиенти.

В Комисията за финансов надзор са налице данни, че след отнемане на лиценза на „Позитива“ АД продължава сключването на договори с клиенти за търговия с финансови инструменти от името на „Позитива“ АД. На потребителите на услуги  се указва да преведат паричните суми във връзка с договорите по сметки на свързани дружества, като в договорите се вписват различни лица, които действат от името на дружеството. В тази връзка КФН напомня, че квесторите са единствените лица, които имат право да извършват действия от името на дружеството.
 
Потенциалните инвеститори следва да правят проверка преди сключване на договор с инвестиционен посредник дали същият е лицензиран от компетентен орган. Проверката може да бъде направена на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

Предупреждение към инвеститорите във финансови инструменти

Комисията за финансов надзор предупреждава всички лица – потенциални инвеститори във финансови инструменти, за следното:
С Решение от 23.06.2017 г. Комисията за финансов надзор отне лиценза на „Позитива“ АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник.  Със същото решение за квестори на дружеството са назначениНаталия Кумпикова и Николай Полинчев, а на Валентин Андонов и Александра Георгиева е забранено да управляват и представляват„Позитива“ АД. След датата на отнемане на лиценза „Позитива“ АДняма право да предоставя инвестиционни услуги и няма право да сключва договори с клиенти.

В Комисията за финансов надзор са налице данни, че след отнемане на лиценза на „Позитива“ АД продължава сключването на договори с клиенти за търговия с финансови инструменти от името на „Позитива“ АД. На потребителите на услуги  се указва да преведат паричните суми във връзка с договорите по сметки на свързани дружества, като в договорите се вписват различни лица, които действат от името на дружеството. В тази връзка КФН напомня, че квесторите са единствените лица, които имат право да извършват действия от името на дружеството.
 
Потенциалните инвеститори следва да правят проверка преди сключване на договор с инвестиционен посредник дали същият е лицензиран от компетентен орган. Проверката може да бъде направена на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.