Данни за дейността на застрахователните брокери през първото полугодие на 2017 година

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през първата половина на 2017 г. възлизат на 119 808 хил. лв. (108 296 хил. лв. към 30.06.2015 г. или една година по-рано), нараствайки с 10.6% на годишна база.
От всички начислени комисиони, 90.2% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 9.2%  – съответно в животозастраховането.
Премийният приход, реализиран с посредничеството на застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2017 г., възлиза на 617 907  хил. лв. (535 503 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 15.6%, от които 539 372 хил. лв. (при отчетени 496 432 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и 78 535 хил. лв. (39 071 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи, ситуирани в други държави.
От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 479 375  хил. лв. (445 234 хил. лв. в края на първото полугодие на 2015 г.) са реализирани в общото застраховане и 52 345 хил. лв. (49 379 хил. лв. към 30.06.2016 г.) в животозастраховането.
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2017 г. най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (47%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (36%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (6%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (3%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).
При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2017 г., е записан основно по застраховка „Живот” и рента (65%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Заболяване” (16%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Злополука” (8%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
Актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършващи дейност към 30.06.2017 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, "Статистика", „Застрахователни брокери”.

Данни за дейността на застрахователните брокери през първото полугодие на 2017 година

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през първата половина на 2017 г. възлизат на 119 808 хил. лв. (108 296 хил. лв. към 30.06.2015 г. или една година по-рано), нараствайки с 10.6% на годишна база.
От всички начислени комисиони, 90.2% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 9.2%  – съответно в животозастраховането.
Премийният приход, реализиран с посредничеството на застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2017 г., възлиза на 617 907  хил. лв. (535 503 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 15.6%, от които 539 372 хил. лв. (при отчетени 496 432 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и 78 535 хил. лв. (39 071 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи, ситуирани в други държави.
От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 479 375  хил. лв. (445 234 хил. лв. в края на първото полугодие на 2015 г.) са реализирани в общото застраховане и 52 345 хил. лв. (49 379 хил. лв. към 30.06.2016 г.) в животозастраховането.
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2017 г. най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (47%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (36%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (6%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (3%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).
При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2017 г., е записан основно по застраховка „Живот” и рента (65%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Заболяване” (16%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Злополука” (8%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
Актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършващи дейност към 30.06.2017 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.