Решения от заседание на КФН от 27 март 2012 г.

На свое заседание от 27 март  2012 г. КФН взе следните решения:

 Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия корпоративни облигации, издадена от „Ти Би Ай Кредит” ЕАД. Емисията е в размер на 3 000 броя обикновени, безналични, лихвоносни облигации с номинална 1 000 евро всяка.

 Одобрява проект за промени в устава на „Фонд за земеделска земя Мел Инвест” АДСИЦ.

КФН проведе Среща-дискусия за новите европейски законодателни инициативи

Днес, 27 март 2012 г. Комисията за финансов надзор проведе Среща-дискусия на тема: „Нови моменти в регулаторната дейност и надзорната практика на КФН в контекста на новата европейска надзорна архитектура”. На събитието присъстваха представители на бизнеса и браншовите организации, както и на Българската фондова борса и Централен депозитар АД. Г-жа Антония Гинева – член на КФН, представи новата европейска надзорна архитектура на Европейския съюз в небанковия финансов сектор като наблегна на ролята и дейността на отговорните институции за формулирането, приемането и прилагането на европейските политики в сектора. Представени бяха и повечето текущи и предстоящи законодателни инициативи на ЕК в сферата, които предстоят да бъдат въведени в българското законодателство. Подобни инициативи са от голямо значение, защото голяма част от стартираните и текущи законодателни процеси в Общността впоследствие се превръщат в законодателни актове, които имат задължителен характер и в повечето случаи имат директен ефект.

Решениe от заседание на КФН от 27 март 2012 г.

На свое заседание, проведено на 27.03.2012 г., Комисията за финансов надзор взе Решение № 221-ИП за отнемане на издадения на „Стандарт инвестмънт” АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Отнемането на лиценза на инвестиционния посредник е на основание чл. 20, ал. 2, т. 2, предложение първо от Закона за пазарите на финансови инструменти.

КФН проведе Среща-дискусия за новите европейски законодателни инициативи

Днес, 27 март 2012 г. Комисията за финансов надзор проведе Среща-дискусия на тема: „Нови моменти в регулаторната дейност и надзорната практика на КФН в контекста на новата европейска надзорна архитектура”. На събитието присъстваха представители на бизнеса и браншовите организации, както и на Българската фондова борса и Централен депозитар АД. Г-жа Антония Гинева – член на КФН, представи новата европейска надзорна архитектура на Европейския съюз в небанковия финансов сектор като наблегна на ролята и дейността на отговорните институции за формулирането, приемането и прилагането на европейските политики в сектора. Представени бяха и повечето текущи и предстоящи законодателни инициативи на ЕК в сферата, които предстоят да бъдат въведени в българското законодателство. Подобни инициативи са от голямо значение, защото голяма част от стартираните и текущи законодателни процеси в Общността впоследствие се превръщат в законодателни актове, които имат задължителен характер и в повечето случаи имат директен ефект.

 Презентацията от срещата е публикувана на следния адрес:

http://www.fsc.bg/public/upload/files/events/ESAs_business.ppt

Работно посещение на Централна банка на Косово в КФН

В периода 19-23 март 2012 г. Комисията за финансов надзор беше домакин на работно посещение на експерти в областта на застраховането от Централната банка на Република Косово. Гостите бяха запознати с процеса на лицензиране на застрахователни дружества, методологията за инспекции на място и проверка по документи, както и с теми относно финансова отчетност и анализ.

В рамките на посещението от Централната банка на Косово бе обсъдено и бъдещото сътрудничество между КФН и ЦБК, по-конкретно възможностите за изпълнение на съвместни проекти в областта на застрахователния сектор. В тази връзка беше споделен практическия опит на КФН като партньор в туининг проекти, финансирани от ЕС. Тема на дискусията беше и ролята на КФН в процеса на присъединяване към ЕС и хармонизиране с европейското законодателство.

Одобрени са изменения в правилниците на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД “Топлина” АД

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор” , издаде три решения, с които одобри изменения и допълнения в правилниците на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД “Топлина” АД

 Решенията № 218 – УПФ, № 219- ППФ и  № 220 – ДПФ са публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.

Решения от заседание на КФН от 23 март 2012 г.

На свое заседание от 23 март  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение на управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД да организира и управлява договорен фонд „ДСК Стабилност – Европейски акции”.

Вписва договорен фонд „ДСК Стабилност – Европейски акции” в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор (КФН).

Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „ДСК Стабилност – Европейски акции”

Вписва емисията дялове в публичния регистър, воден от КФН.

Вписва договорен фонд „ДСК Стабилност – Европейски акции” като емитент в регистъра, воден от КФН.

            2. Признава придобитата от Димитър Катъров квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

            3. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Ултима Капитал Мениджмънт” ЕАД

            4. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа в размер на 2 000 000 лв. (два милиона) лева, разпределени в 2 000 000 (два милиона) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка, които ще бъдат издадени от „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.

            5. Отказва да издаде лиценз на „Ню Кепитъл Груп” АД (в процес на учредяване) да извършва дейност, като управляващо дружество