Официална позиция на Комисията за финансов надзор във връзка с предстоящите плащания по външния дълг, възможното им влияние и потенциални рискове за финансовата стабилност, приета на заседание на КФН, проведено на 07.03.2012г.

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Poziciya-Darjaven-dalg.pdf